Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, listopad/2022

obsah

contents

úvodník /editorial

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

recenze

Drápal J, Jiřička V, Raszková T (eds)