Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROFESORA KRATOCHVÍLA


Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., klinický psycholog a psychoterapeut, uznávaný pro svůj přínos v oblasti hypnoterapie, skupinové psychoterapie, párové a sexuální terapie a výzkumu v psychoterapii, oslavil 25. srpna 2022 devadesáté narozeniny. Při této příležitosti byl v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži vysazen památeční strom a instalována lavička s jeho jménem.

Česká a slovenská psychiatrie

Stanislav Kratochvíl nastoupil po ukončení studia psychologie-filozofie do tehdejší Psychiatrické léčebny v Kroměříži, které zůstal věrný jako zaměstnanec téměř celých 60 let. Dlouhá desetiletí byl pak vedoucím psychologem. V letech 1969-1970 absolvoval jako vědecký aspirant stáže v laboratoři pro hypnózu na Standfordově univerzitě a na jednotce experimentální psychiatrie Pensylvánské univerzity. Externě působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se v roce 1990 habilitoval a rok poté byl jmenován profesorem.

Je autorem celé řady odborných publikací i popularizačních knih, které pravidelně aktualizoval. Některé byly přeloženy do jiných jazyků. Je také nositelem řady ocenění, mj. Kuffnerovy ceny, Heverochovy medaile a Ceny Františka Palackého, udělené olomouckou univerzitou za celoživotní dílo.

Zasloužil se o rozvoj kroměřížské psychiatrické nemocnice, ve které pořádal odborné kurzy pro lékaře a psychology. Založil psychoterapeutické oddělení 18B, které léčí pacienty, již procházejí náročnými životními situacemi. Do párové terapie vložil sexuální nácviky. Dlouhá léta se svým týmem pořádal psychoterapeutické konference v Luhačovicích. Také se věnoval hypnoterapii a vzdělávání psychologů a lékařů v oboru klinická hypnóza. Certifikované kurzy klinické hypnózy, již pod vedením jeho žáků, mají své místo v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži dodnes.

Profesor Stanislav Kratochvíl je nejen odborníkem ve svém oboru, kterému zasvětil celý svůj život, ale hlavně laskavým a přátelským člověkem, který byl vždy ochotný se podělit o své zkušenosti a poznatky. Úctu a oblibu mezi kolegy i svými studenty si zajistil nejen svým odborným přehledem, ale i vstřícným přístupem a vlídným zacházením, jakož i nakažlivou životní energií (stále se vzpomíná na jeho ranní rozcvičky na kurzech).

Výbor Sekce pro hypnózu ČLS JEP a lektoři Kroměřížského kurzu hypnózy by se tímto rádi připojili k ostatním gratulantům a chtěli bychom panu profesorovi poděkovat za jeho celoživotní působení a významný přínos v oblasti klinické psychologie a hypnoterapie.

PhDr. Lenka Gazdová
vědecký sekretář
Sekce pro hypnózu
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(5): 220

Zpět