Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZLATÁ MEDAILE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP PROF. CYRILU HÖSCHLOVI, DRSC., FRCPSYCH


ZLATÁ MEDAILE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP PROF. CYRILU HÖSCHLOVI, DRSC., FRCPSYCH

Na návrh Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozhodlo předsednictvo České lékařské společnosti JEP na své 3. schůzi dne 8. března 2022 o udělení vysokého ocenění společnosti, Zlaté medaile ČLS JEP. Ocenění prof. Höschlovi slavnostně předala na úvod pravidelné vědecké schůze PS dne 7. září 2022 MUDr. Simona Papežová, předsedkyně PS ČLS JEP.

Česká a slovenská psychiatrie

Profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, patří mezi naše nejvýznamnější psychiatry, pedagogy a vědce, je mezinárodně uznávaným a oceňovaným odborníkem. Mezi jeho nejdůležitější vědecké práce patří průkopnické publikace o využití blokátorů kalciového kanálu v psychiatrii a v oblasti psychoneuroendokrinologie. Podílel se na zavedení grantového systému podpory vědy a výzkumu v Česku, dokázal vybudovat a řídit špičkové neurovědní pracoviště, Národní ústav duševního zdraví. Jako pedagog vychoval několik generací lékařů a doktorandů, které získal především pro psychiatrii a neurovědy, v roli mentora působí i v zahraničí. Ve funkci děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zásadně podílel na reformě kurikula výuky medicíny.

Prof. Höschl je naším předním popularizátorem vědy, vedle řady prestižních domácích i mezinárodních ocenění je mj. laureátem ceny Česká hlava. Významně se podílel na vzniku České lékařské akademie, které předsedal, byl rovněž prezidentem Federace evropských lékařských akademií.

Dlouhá léta byl členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a je také jejím čestným členem. Prof. Höschl byl jako první odborník z postkomunistických zemí zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace a zásadním způsobem přispěl k její reformě.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(5): 221

Zpět