Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, březen/2016

obsah

contents

původní práce /original article

Věra Bažantová, Jiří Masopust, Radovan Malý, Jan Bažant

původní práce /original article

Michal Hajdúk, Anton Heretik, jr. Anton Heretik, sr.

souborný článek /review article

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Katedra psychologie FF UK, Praha