Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 1, únor/February/2014

obsah

contents

souborný článek /review article

Eva Malá, Zdeněk Smrčka

forenzní fórum /the forensic forum

Anton Heretik, Andrea Heretiková Marsalová