Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. prosince 2013


1. Kontrola zápisu - schválen

- Dr. Herman informoval o průběhu výběrových řízení na Integrované operační programy. Projekt Měření nákladovosti tří hlavních psychiatrických diagnóz v  lůžkové a ambulantní péči byl schválen. Projekt Hodnocení standardů kvality vybudovaného prostředí v lůžkových a extramurálních nestátních psychiatrických zařízeních schválen nebyl, je třeba jej ještě dopracovat.

- Výbor PS schválil návrh, aby vytvořením standardu Centra duševního zdraví (CDZ) bylo pověřeno Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CPRDZ). PS je ochotna tento projekt finančně podpořit s tím, že je třeba žádat o financování i z jiných zdrojů (WHO, Norské fondy). Návrh standardu by měla zhodnotit pracovní skupina, v níž budou mj. zástupci sekce ambulantní psychiatrie, sekce sociální psychiatrie, sekce psychiatrických sester, sekce lůžkové psychiatrie a asociace psychiatrických nemocnic. Každá sekce nominuje 2 členy skupiny.

- Výbor PS podpořil stanovisko Národního referenčního centra (NRC), že nedoporučuje zařazení psychiatrie do systému DRG. MUDr. Tuček byl pověřen, aby toto stanovisko začlenil do textu článku NRC, který bude publikován v odborném tisku. Návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2014 ovšem námitky výboru PS ani stanovisko NRC nerespektuje.

2. Proběhlá jednání

- Dr. Hollý a Dr. Praško na jednání s předsedou PT společnosti dr. Koblicem dospěli ke shodě, že psychoterapii by v budoucny mohly provádět i SZP, a to pod supervizí, pokud by absolvovaly akreditovaný psychoterapeutický výcvik, a  samostatně, pokud by dosáhly vysokoškolského vzdělání magisterského stupně, měly ukončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik a atestaci z  psychoterapie.

- Dr. Praško se účastnil jednání na MZ, kde byla posuzována žádost Adiktologické společnosti o schválení výcvikového kurzu pro vystudované adiktology. Schválení žádosti nedoporučil, protože předložený návrh výcviku nepovažoval za dostatečně kvalitní.

- Dr. Hollý se zúčastnil jednání s VZP o možnosti nasmlouvání akutní psychiatrické péče v psychiatrických nemocnicích. Představitelé VZP uvedli, že by souhlasili s úhradou akutní psychiatrické péče PN, pokud v nich budou zřízena i sociálně zdravotní lůžka. S touto podmínkou výbor PS nesouhlasí.

- Dr. Hollý se zúčastnil na MZ výběrového řízení na místo ředitelky PL Šternberk, na němž byla do funkce schválena prim. MUDr. Kučerová.

3. Reforma psychiatrické péče - viz diskusi ohledně standardu CDZ.

4. Úhradová vyhláška 2014

- Výbor PS upozornil, že pokud bude návrh schválen v současném znění, bude to znamenat omezení dostupnosti ambulantní psychiatrické péče oproti roku 2013 asi o 16 %. Návrh úhradové vyhlášky neumožňuje žádný rozvoj psychiatrické péče, zvláště v oblasti péče ambulantní a akutní. Z úhradové vyhlášky byla vyškrtnuta jak intenzivní psychiatrická péče, tak systém ITAREPS, proto výbor PS zvažuje možnost mediální kampaně upozorňující na to, že ve své současné podobě je úhradová vyhláška MZ nepřátelská vůči reformě psychiatrie, kterou MZ propaguje. Předseda PS dr. Hollý byl pověřen, aby odmítavé stanovisko výboru PS vůči návrhu úhradové vyhlášky tlumočil na jednání pracovní skupiny MZ pro úhradovou vyhlášku.

5. Seznam výkonů - ITAREPS

- Výbor PS se jednomyslně vyslovil pro zařazení systému ITAREPS do úhradové vyhlášky a pověřil dr. Hollého, aby toto stanovisko prosazoval na dalších jednáních na MZ.

6. Členové atestačních komisí

- Výbor PS schválil do atestačních komisí dospělé psychiatrie dr. Doubka a pro pedopsychiatrii dr. Dudovou, dr. Theinera, dr. Koutka a prof. Hrdličku.

7. Program schůzí Purkyňovy společnosti na rok 2014

- Místo PN Dobřany bude mít odborný program PO Pardubice.

8. Vzdělávací kurzy

- Prof. Höschl informoval výbor PS, že Psychiatrické centrum Praha vypisuje výběrové řízení na vzdělávací kurzy, a nabídl PS možnost se do tohoto výběrového řízení přihlásit. Výbor PS se usnesl, že má zájem o pořádání těchto kurzů, v případě, že bude moci být generálním dodavatelem.

- PN Horní Beřkovice požádala výbor PS o schválení kurzu předatestačního vzdělávání v oblasti psychoterapie. Výbor PS žádost odložil s tím, že je třeba nejdříve vypracovat standard popisující obsah kurzu, a pověřil prof. Praška, aby vypracoval návrh tohoto standardu. Poté podá PS žádost o certifikaci těchto kurzů na MZ.

9. Žádost Centra pro klinické doporučené postupy LF UP Olomouc - pediatrie

- Bude předána prof Pacltovi k vyjádření.

10. Různé

- MUDr. Albrecht ze sekce mladých psychiatrů seznámil výbor PS s rozsahem a  finanční náročností povinných předatestačních kurzů v oboru psychiatrie. Požádal o vytvoření internetového portálu, na kterém by byly dostupné informace o předatestační přípravě.

- Výbor PS souhlasil s vytvořením informačního portálu, který by byl přístupný pouze členům PS a na kterém by byly otázky k atestaci, jména zkoušejících a  termíny atestaci.

- Výbor PS probral návrh na finanční zajištění jednotlivých oblastí poskytování psychiatrické péče, jak jsou uvedeny v textu SRPP, a upozornil na nutnost jejich vyváženého čerpání.

11. Přihlášky nových členů: MUDr. Hana Trávníčková, Ostrava

12. Předsedající příští schůze 5. 2. 2014: Dr. Hollý

Zapsali MUDr. Petr Možný a paní Holadová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(1): 42 -43

Zpět