Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

ZPRÁVA O 36. (21. MEZINÁRODNÍ) SOUDNĚPSYCHIATRICKÉ KONFERENCI


Konference se konala ve dnech 19.-21. září 2013 v Kongresovém centru Smrečina v Párnici-Zázrivé v oblastí Malé Fatry. Organizace se ujal jako obvykle v  případě konferencí konaných ve Slovenské republice primář MUDr. S. Droba se svými spolupracovníky, kteří zajistili její bezchybný průběh za účasti 70 zájemců z obou republik; ovlivnit nepříznivé počasí se jim ovšem nepodařilo. Hlavním tématem konference byly forenzněpsychiatrické aspekty organických poruch, kterými se zabývala většina z 24 přednesených referátů.

Konferenci zahájil S. Droba vzpomínkou na nedávno zemřelého doc. MUDr. J. Fleischera, ocenil jeho lidské vlastnosti a hluboké profesionální znalosti obecné psychopatologie a forenzní psychiatrie; jeho odchod znamená další oslabení obce soudních znalců, jejichž počet není dostatečně rychle doplňován mladšími následníky.

Velmi zajímavý přehled sebevražedného jednání a afektivního jednání jako příčiny "nepříčetnosti" podali Raboch a Netík. Pavlovský se Šrutovou se věnovali diagnostickým rozpakům při hodnocení organického postižení CNS, na podobné téma hovořili Krekule a Droba. Z dalších pozornost přitahujících referátů lze uvést sdělení Štochlové o případu záhadné identity a Čerňanovo vícenásobné homicidium v psychopatologických souvislostech. Na obdobné téma hovořil Sedláček (Homicidia z psychotických motivací). Krekule seznámil posluchače se zajímavým případem patické rozespalosti v důsledku intoxikace CO, léky a alkoholem; v dalším revizním posudku podal kazuistiku zubního lékaře, který byl trestně stíhán pro trestný čin pohlavního zneužití několika nezletilých dětí; v komplikovaném případu autor dospěl k jednoznačnému závěru o přítomnosti globální amnézie v důsledku závažné organické poruchy CNS. Gáborová přednesla příspěvek k hodnocení homosexuality, Hynek s Pavlátem se věnovali složité problematice posuzování v opatrovnických sporech.

Franěk velmi kriticky hodnotil současnou situaci ve Slovenské republice při získávání, resp. potvrzování kvalifikace soudních znalců v oboru klinické psychologie s poukazem na skutečnost, že hodnocení uchazečů o znalectví provádějí odborníci zcela odlišného zaměření. Další zajímavé referáty přednesli Navrátil, Morávek a Zigová.

Konference proběhla v dělné a jako obvykle velmi přátelské atmosféře, organizátorům patří vřelý dík všech zúčastněných. O místě příští soudněpsychiatrické konference nepadlo dosud rozhodnutí, zvažuje se Kroměříž.

doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(1): 43

Zpět