Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 5, říjen/October/2012

obsah

contents

úvodník /editorial

původní práce /original article

Ivana Drtílková, Markéta Neumannová, Pavel Theiner, Alena Filová, Jan Lochman, Omar Šerý

kazuistika /case report

Anton Heretik, Vladimír Novotný, Vlasta Vyhnálková

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

historické pohledy