Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 6, /2006

obsah

contents

úvodník /editorial

Kratochvíl S.

souborný článek /review article

Čéšková E.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.

recenze

referáty z písemnictví