Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 7, /2005

obsah

contents

úvodník /editorial

Bašný Z.

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Baudiš P.