Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,


Česká a slovenská psychiatrie

je mou smutnou povinností Vám oznámit, že nás navždy opustila jedna z  nejvýznačnějších postav našeho oboru i českého lékařství v posledním období, gentleman české psychiatrie, pan profesor MUDr. Petr Zvolský DrSc.

Bohužel nedokážu přesně určit, čeho si pan profesor v životě nejvíce vážil, ale pro druhé vykonal velmi mnoho. Vzpomeňme na jeho aktivity na mezinárodním, ale především vědeckém poli, kde stále patří jeho práce ke špičce české psychiatrické vědy. Profesor Petr Zvolský byl předsedou naší odborné společnosti a dlouholetým platným členem redakční rady České a slovenské psychiatrie a jeho poznámky byly vždy užitečné a praktické. Jak již bylo napsáno, profesor Petr Zvolský byl nositelem tradice svých slavných předchůdců, především profesora Vladimíra Vondráčka. Byl dlouholetým předsedou Vondráčkova nadačního fondu, který přispívá ke zlepšení prostředí kliniky a  pravidelně udílí především mladším kolegům Vondráčkovu cenu.

Profesor Petr Zvolský do poslední chvíle přednášel a učil studenty 1. lékařské fakulty, vedl psychiatrický zájmový kroužek a byl studenty velmi oblíben. Pro svou dobrotu a toleranci byl jimi také často vyhledáván k vykonání zkoušky.

Prosím všechny, kdo jste ho znali, vzpomeňte jeho památky!

Za celý tým redakční rady České a slovenské psychiatrie,
pracovníky Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
a za členy výboru Psychiatrické společnosti
doc. Martin Anders


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(6): 241

Zpět