Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. října 2014


1. Výbor PS schválil kontrolu zápisu z minulé schůze, konstatoval, že několik bodů z ní bude na pořadu i tohoto jednání. Schůze s představiteli Společnosti pro návykové nemoci byla na jejich žádost přesunuta na 5. 11. 2014 dopoledne.

2. Předseda PS dr. Hollý informoval výbor PS o své účasti na kongresu WPA v  Madridu, kde proběhly volby předsednictva. Novou prezidentkou WPA byla s  velkou převahou hlasů zvolena Dr. Helen Hermann z Austrálie, kterou podpořila i česká PS. Ta následně zaslala výboru PS poděkování a vyjádřila ochotu k  další spolupráci.

3. Výbor PS projednal návrh paní Kamarádové ze společnosti Guarant, s.r.o., ohledně sponzorských smluv, zajišťujících provoz PS v roce 2015. Konstatoval, že všeobecně se ochota firem přispívat na činnost PS snižuje a že je nutno tomu přizpůsobit i podobu nabídky, kterou může výbor PS potenciálním sponzorům učinit. Paní Kamarádova upraví návrh sponzorských smluv podle připomínek a  návrhů členů výboru PS a pošle je členům výboru PS do konce října ke schválení.

4. Výbor PS projednal postoje, které budou představitelé PS zastávat během jednání v jednotlivých odborných skupinách, které se od tohoto týdne začínají setkávat na MZ a mají za cíl připravit implementaci Strategie reformy psychiatrické péče. Dohodli se, že nebudou zpočátku uvádět konkrétní představy o tom, jaké finanční prostředky by úplné uskutečnění SRPP vyžadovalo, ale zaměří se především na prosazování konkrétních požadavků na zlepšení kvality i  kvantity psychiatrické péče. Přitom ale budou zdůrazňovat, že bez navýšení finančních prostředků, věnovaných na oblast péče o duševně nemocné, nelze tohoto zlepšení dosáhnout.

5. Předseda PS dr. Hollý informoval výbor PS, že napsal dopis ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Rögnerové, v němž vyjádřil nesouhlas s tím, že se v Seznamu zdravotnických výkonů na rok 2015 opět neobjevil kód "Zvýšená psychiatrická péče", o jehož zařazení Výbor PS dlouhodobě usiluje.

6. Výbor PS prodiskutoval otázku, zda má vydávat odborná stanoviska a  doporučení na žádost soukromých osob, a dospěl k rozhodnutí, že takováto stanoviska vydávat nebude.

7. Výbor PS projednal program semináře, který se uskuteční v Parlamentu ČR dne 7. 10. 2014 pod záštitou předsedy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny PČR prof. Vyzuly. Na semináři vystoupí se svými příspěvky dr. Hollý, prof. Raboch, prof. Praško, doc. Anders a dr. Mašek. Předseda PS dr. Hollý navrhne závěrečné memorandum, kterým by členové zdravotního výboru vyjádřili podporu plánované reformě psychiatrické péče, a projedná jeho znění s prof. Vyzulou.

8. Výbor PS projednal témata, která by měli představitelé PS projednat na schůzce s náměstkyní MZ pro legislativu JUDr. Arnoštovou na jednání dne 10. 10. 2014. Dohodl se, že by se měla otevřít témata povinné mlčenlivosti psychiatrů a klinických psychologů, povinnost hlásit osoby, které se léčí kvůli závislosti, kvůli odebrání řidičského průkazu a vyhláška o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, která je formulována příliš obecně a  nejednoznačně, takže ohrožuje možnost pracovního uplatnění zdravotníků, kteří se někdy v životě léčili kvůli psychické poruše.

9. Výbor PS pověřil prof Höschla a doc. Mohra, aby vypracovali návrh stanoviska, kterým výbor PS vyjádří svůj nesouhlas s mediální skandalizací lékaře, který se léčí pro bipolární poruchu, protože přístup médií je výrazně stigmatizující, zcela porušuje presumpci neviny, právo na ochranu osobních údajů a výrazně ztěžuje možnost pracovního uplatnění nejen zdravotníků, ale i  jiných osob, které se léčí pro nějakou duševní poruchu.

10. Dr. Herrman informoval výbor PS o tom, že další schůze skupiny pro Akční plán "Zdraví 2020" se uskuteční 6. 10. 2014, zúčastní se jí on spolu s prof. Praškem a bude o jejím průběhu členy Výboru PS informovat.

11. Výbor PS vyjádřil podporu kandidatuře prof. Rabocha do předsednictva ČLS JEP.

12. Výbor PS podpořil žádost lékařů z PCP, adresovanou ÚZIS, aby byla mezi psychiatrické diagnózy zahrnuta i diagnóza "ADHD v dospělosti", stejně jako je tomu v řadě jiných zemí Evropské unie.

13. Výbor PS konstatoval, že za psychoterapeutický výcvik v předatestační přípravě lze považovat pouze výcvik, který je schválený Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS JER Zároveň lze akceptovat kurz schválený a organizovaný PS ČLS JEP.

14. Výbor PS schválil přihlášky nových členů PS: MUDr. Bartošíková, PN Kroměříž, MUDr. Prokešová, PK Plzeň.

15. Příští vědecké schůzi Purkyňovy společnosti dne 5. 11. 2014 bude předsedat prof. Čéšková.

Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(6): 338 -339

Zpět