Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. listopadu 2014


1. Výbor schválil zápis z jednání výboru z října 2014.

2. Výbor projednal informace o průběhu odborného semináře o současných problémech a plánované reformě psychiatrické péče, který se uskutečnil v  Poslanecké sněmovně PČR dne 7. 10. 2014 pod záštitou předsedy zdravotního výboru poslanecké sněmovny prof. Vyzuly, za přítomnosti poslanců, zástupců VZP a Ministerstva zdravotnictví ČR. Na semináři vystoupili se svými příspěvky dr. Hollý, prof. Raboch, doc. Anders, prof. Praško a dr. Mašek.

3. Dr. Hollý informoval výbor PS o svém jednání s vedoucím sociálního výboru Poslanecké sněmovny PČR J. Zavadilem, který slíbil, že se bude snažit uspořádat společné jednání zdravotního a sociálního výboru poslanecké sněmovny, věnované problematice péče o duševně nemocné.

4. Dr. Hollý bude také znovu jednat o problematice psychiatrické péče a  povinné mlčenlivosti psychiatrů s předsedou zdravotního výboru poslanecké sněmovny prof Vyzulou, termín jednání nebyl dosud určen.

5. Dr. Vaněk a dr. Hollý informovali výbor PS o svém jednání na Ministerstvu spravedlnosti ČR ohledně připomínek výboru k současnému znění vyhlášky o  způsobilosti k řízení motorových vozidel a způsobilosti k výkonu povolání zdravotníka, které jsou v současné době formulovány velmi obecně a neurčitě. Výbor PS diskutoval o návrzích na vhodné změny znění těchto vyhlášek a pověřil dr. Vaňka, aby s těmito návrhy seznámil představitele ministerstva zdravotnictví.

6. Výbor PS prodiskutoval událost, kdy duševně nemocná žena ve Žďáru nad Sázavou zabila studenta střední školy. Pověřil předsedu PS dr. Hollého, aby spolu s prof. Höschlem vytvořili text prohlášení, v němž vyjádří hlubokou lítost nad touto událostí, zároveň ale upozorní na skutečnost, že podobným událostem nelze stoprocentně zabránit a že tato událost nesmí být důvodem k  paušální diskriminaci a omezování lidí trpících duševní poruchou. Snížit riziko opakování podobných událostí lze tím, že bude dostupný větší rozsah psychiatrických a psychosociálních služeb pro duševně nemocné, bude k  dispozici více odborníků, kteří budou mít na pacienty více času, ambulantní psychiatři budou lépe finančně motivováni k péči o psychiatrické pacienty s  nařízenou ochrannou léčbou a bude dostupnější ambulantní léčba depotními antipsychotiky. Všechna tato opatření jsou součástí Strategie reformy psychiatrické péče a předpokládají vyšší úhradu ze strany zdravotních pojišťoven za péči o duševně nemocné.

7. Výbor PS se seznámil s informacemi od jednotlivých členů Výboru PS o  schůzkách implementačních skupin, které se uskutečnily na ministerstvu zdravotnictví. Protože se jednalo o první schůzky těchto skupin, byla jejich obsahem především úvodní výměna informací a vytyčení základních směrů další práce, k žádným závěrům tyto komise zatím nedospěly.

8. Dr. Hollý informoval Výbor PS, že dostal z ministerstva zdravotnictví písemný příslib, že navrhne zařazení ošetřovacího dne "Zvýšené psychiatrické péče" do novely Seznamu zdravotnických výkonů na rok 2015.

9. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby nominoval zástupce PS do hodnotící komise Norských fondů. Dále výbor PS nominoval dr. Hermana a dr. Syrovátku do komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro výkon ochranných psychiatrických léčeb, doc. Anderse do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP a dr. Pokorného z PN Praha Bohnice do komise pro změnu pohlaví.

10. Dr. Hollý informoval Výbor PS o jednání skupin, které pracují na tvorbě standardů Centra duševního zdraví a akutní lůžkové péče. Návrhy obou skupin bude připomínkovat představitel WHO Matt Muijen během své návštěvy ČR. Materiál bude představen v Přerově na Konferenci sociální psychiatrie ve dnech 20. a 21. 11. 2014.

11. Výbor PS prodiskutoval návrh smlouvy se společností Guarant na asociační management na rok 2015, která není zásadně změněná oproti roku 2014. Smlouva bude ještě připomínkována členy výboru po jejím podrobném prostudování.

12. Výbor PS se seznámil s písemným materiálem o podmínkách inzerce v časopise Česká a slovenská psychiatrie a o nabídce podmínek pro sponzory PS ČLS JEP na rok 2015 a vyslovil s tímto materiálem souhlas.

13. Výbor PS projednal informace o schůzce zástupců výboru PS s představiteli Společnosti pro návykové nemoci, na které prof. Miovský představil materiál o  plánované síti adiktologických ordinací a jejich personálním vybavení. Účastníci schůzky se shodli, že za nejvhodnější způsob, jak získat finanční prostředky na poskytování adiktologické léčby, považují navýšení spotřební daně z cigaret a alkoholu a jejich převedení přímo do oblasti léčby závislostí.

14. Výbor PS vzal na vědomí informaci, že schůze organizačního výboru 16. česko-slovenského psychiatrického sjezdu se uskuteční dne 18. 11. 2014 v Brně pod vedením doc. Kašpárka, výbor PS budou zastupovat prof. Raboch a dr. Rektor.

15. Výbor PS schválil dovybavení kanceláře PS stolem a úložnými skříněmi.

16. Výbor PS pověřil prof. Papežovou, aby vypracovala odpověď na dotazník EPA ohledně etických standardů v psychiatrii.

17. Výbor PS pověřil dr. Tučka z PO České Budějovice, aby se dne 18. 11. 2014 zúčastnil konference "DRG restart" v Praze.

18. Dr. Hollý upozornil, že 11 členů PS nezaplatilo již 2 roky členské příspěvky, 70 členů je nezaplatilo za rok 2014. Požádá členskou evidenci ČLS JEP, aby všem poslala písemné upozornění ohledně jejich zaplacení.

19. Výbor PS schválil přihlášku MUDr. Naděždy Frankové z Ostravy.

20. Příští schůzi Purkyňovy společnosti dne 3. 12. 2014 bude řídit MUDr. Herman.

Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(6): 339 -340

Zpět