Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. února 2014


1. Kontrola zápisu - schválen.

2. Proběhlá jednání:
Vzdělávací kurzy NCONZO s IPVZ - výbor PS projednal nabídku MZ na financování vzdělávacích programů v oblasti psychofarmakoterapie a psychiatrie pro praktické lékaře pro dospělé a pro děti a dorost. Návrh kurzu psychofarmakologie vytvoří prof. Čéšková ve spolupráci s prof. Drtílkovou, návrh kurzu psychiatrie pro praktické lékaře vytvoří prof. Praško a prof. Papežová.

Akreditovaný kurz pro pracovní terapeuty - výbor PS podpořil výhrady prof. Praška k návrhu programu tohoto kurzu, protože v něm není dostatečně zahrnuta problematika psychiatrických poruch. Akreditovaný kurz by měl být schválen do konce února.

Norské fondy - výbor PS vzal na vědomí, že během jara 2014 bude zveřejněna otevřená investiční výzva na program Systém ucelené psychiatrické rehabilitace (SUPR). Do skupiny pro posouzení tohoto programu byl za PS nominován MUDr. Hřibňák z PN Kroměříž.

Česká psychoterapeutická společnost - výbor PS vzal na vědomí, že na jednání výboru ČPstS bylo oznámeno založení další psychoterapeutické společnosti, České asociace pro psychoterapii, jejímiž členy budou moci být i ti psychoterapeuti, kteří pracují mimo zdravotnictví.

Výbor PS diskutoval o potřebě vytvoření kratších výcvikových programů pro podpůrnou psychoterapii, určených především SZP a sociální pracovníky, aby se zvýšila dostupnost psychoterapie pro psychiatrické pacienty v ČR.

3. Strategie reformy psychiatrické péče
Výbor PS prodiskutoval návrh organizačního schématu, který připravila skupina pro přípravu standardů Center duševního zdraví (CDZ), podle kterého by základní návrh standardů vytvořil užší, 1Očlenný pracovní tým, který by pak návrh poslal k posouzení širšímu pracovnímu týmu o dalších 10 členech. Výbor PS doporučil, aby do užšího pracovního týmu byl zařazen i zástupce Sekce ambulantní psychiatrie.

4. Pokles cen úhrad antidepresiv 1. generace od ledna 2014
Výbor PS projednal tuto problematiku, která vyplývá ze současného znění zákona o léčivech, a pověřil MUDr. Vaňka, aby jménem výboru PS napsal dopis pro MZ, v němž upozorní, že současné znění zákona vede ke zhoršení dostupnosti levných psychofarmak a ke zdražení péče o pacienty, a proto výbor PS žádá MZ, aby iniciovalo jednání o změně zákona.

5. Mezinárodní vztahy
Do voleb prezidenta WPA nemá výbor PS vlastního kandidáta, o případné podpoře některého z kandidátů rozhodne až poté, co budou známa všechna jména.

Žádost o partnerství CZEDA (sekce PPP) a Academy of Eating Disorders výbor PS podpořil. Na jednání EPA meeting výbor PS nominoval prof. Höschla.

Na cenu Geneva Prize for Human Rights in Psychiatry nebude výbor PS nikoho navrhovat.

6. Výbor PS projednal nabídku firmy Meditorial ohledně článků z časopisu ČS psychiatrie a rozhodl se, že v současné podobě tuto nabídku nepřijme.

7. Sjezd PS Špindlerův Mlýn
Dr. Hollý informoval výbor PS, že příprava pokračuje dle plánu, na příští schůzi výboru by se již mělo jednat o konkrétní podobě programu. Prof. Papežová zorganizuje opět novinářskou cenu, která bude na sjezdu předána.

8. Další odborné akce
Prof. Čéšková informovala výbor PS, že se v roce 2015 v Brně uskuteční Česko-slovenský psychiatrický sjezd. Bližší informace budou oznámeny na Sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně.

9. Předatestační vzdělávání
Na webových stránkách bude umístěn seznam povinných předatestačních kurzů, a to v oddílu Vzdělávání.

10. Došlá pošta
Výbor PS obdržel písemnou rezignaci PhDr. Hellerové na funkci předsedkyně Psychoterapeutické sekce PS. Nabídl pomoc při organizaci voleb do výboru této sekce, případný zánik sekce by výbor PS považoval za nešťastný.

Na žádost MZ nominoval výbor PS do pracovní skupiny pro podporu a ochranu veřejného zdraví dr. Hermana. Asociace dětské a dorostové psychiatrie poslala výboru PS písemné poděkování za podporu při prosazování požadavku na osamostatnění oboru Dětská a dorostová psychiatrie.

Stížnost pacientů PO Svitavy na MUDr. Michlovou vzal výbor PS na vědomí s tím, že její řešení je v kompetenci primáře tohoto oddělení.

11. Finance
Dr. Rektor seznámil výbor s tím, že celkové vyúčtování konference v Ostravě dosud není hotové, ale koncert přinesl zisk kolem 45 000 Kč.

12. Web společnosti
Dr. Rektor upozornil, že pravidla inzerce ČPS jsou zastaralá, proto předložil členům výboru PS návrh na jejich změnu.

Dr. Rektor připravil návrh na inovaci a profesionalizaci webu. Členové výboru si návrhy prostudují a projednají na příštím jednání.

13. Různé
Výbor PS schválil úhradu účastnického poplatku MUDr. Tučkovi za výukový program ohledně tvorby úhradové vyhlášky.

14. Přihlášky nových členů - MUDr. Nina Pushkina, Klinika adiktologie, Praha, MUDr. Kateřina Volfová, PA Tábor, MUDr. Alexander Varga, PN Horní Beřkovice. Všechny přihlášky výbor PS schválil.

15. Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti je prof. Höschl, program zajistí PO Pardubice.

Zapsali MUDr. Možný a paní Holadová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2014;110(2): 109 -110

Zpět