Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. srpna 2013


1. Informace o aktuálním dění na MZ - dr. Hollý informoval, že minulý týden proběhlo jednání u ministra Holcáta ohledně prosazení významu psychiatrie; je třeba navrhnout, kdo by se měl na MZ věnovat oboru psychiatrie po odchodu náměstka Zeníška, připravit materiály ukazující nutnost rozvoje psychiatrie, zajistit podporu strategie reformy psychiatrické péče.

2. Podnět Sdružení ambulantních psychiatrů (SAP) - dr. Vaněk informoval výbor, že některé ZP odmítají platbu za ordinaci amisulpridu 50 mg u dystymie, pokud není ve formě přípravku Deniban. Výbor PS schválil jeho návrh stanoviska, že ordinace amisulpridu 50 mg je rovnocenná ordinaci Denibanu.

3. Podnět psychofarmakologické sekce PS ohledně Zoleptilu - tento lék přestává být rozhodnutím SÚKL k dispozici, upozorňují na negativní dopad na pacienty. Doc. Anders uvedl, že výrobce Zoleptilu se proti rozhodnutí neodvolal, celá záležitost je již uzavřena a nelze ji ze strany výboru PS nijak ovlivnit. Napíše v tomto smyslu vyjádření pro farmakologickou sekci PS. K dispozici ale bude opět lék Buronil (melperon).

4. Novelizace přílohy č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - výbor konstatoval, že nemá vlastní připomínky, jedná se problematiku pacientů trpících epilepsií.

5. Cestovní granty pro členy PS - dr. Rektor uvedl, že udělení cestovního grantu je vázáno na věk do 40 let a nelze vyhovět všem zájemcům.

6. MZ žádá stanovisko výboru PS k ustanovení samostatného oboru pedopsychiatrie - záležitost byla projednána na jednání výboru PS v červnu, stanovisko výboru PS bylo zformulováno a nemění se, dr. Hollý je předá právnímu oddělení MZ.

7. Žádost o záštitu "Ceny Psyché" - výbor PS záštitu odmítl se zdůvodněním, že sám uděluje cenu podobného zaměření.

8. Diskuse nad aktuální verzí "Strategie reformy psychiatrické péče" - členové výboru probrali současnou verzi textu, uvedli jednotlivé připomínky a požadavky a shodli se na tom, že v textu chybí ekonomická analýza a že čísla, uváděná v textu SRPP jako cílová, jsou v mnoha případech nereálná a neodpovídají ani potřebám, ani současným finančním a  personálním možnostem. Na tento fakt upozorňuje poznámka v textu "Proto je třeba tyto cifry nazírat nějako na definitivní kýžený stav, nýbrž jako na nezávazné doporučení, které je primárné určeno k další diskusi.", kterou členové výboru PS zdůraznili.

Na závěr diskuse přijal výbor PS toto stanovisko: "Výbor ČPS na svém setkání dne 7. srpna 2013, kde se věnoval posouzení textu Strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví, vyslovil obavy, aby veškeré zdroje, které se podaří v rámci této strategie reformy psychiatrické péče získat pro psychiatrii, nebyly využity disproporčně pro vznik a provoz Center duševního zdraví (CDZ) na úkor rozvoje ostatních pilířů psychiatrické péče. Výbor také vyjadřuje potřebu být pečlivě informován o  vývoji stavu SRPP a k tomu vázaných krocích MZ."

Toto stanovisko bude předseda výboru PS MUDr. Hollý tlumočit na dalších jednáních s představiteli ministerstva zdravotnictví ohledně reformy psychiatrické péče.

Zapsal MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 246

Zpět