Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. září 2013


1. Kontrola zápisu z minulého výboru - schválen.

2. Debata o Strategii reformy psychiatrické péče

- výbor vzal na vědomí Stanovisko Platformy pro transformaci systému péče o  duševně nemocné, které poslal O. Pěč 3. 9. 2013;

- členové Výboru PS v diskusi upozornili na rizika spojená s realizací SRPP, především na to, že v textu nejsou uvedeny odhady finančních nákladů, že čísla v textu uvedená nejsou dostatečně odborně podložena a že by mohlo dojít k tomu, že finanční prostředky vynaložené na vybudování nových forem poskytování psychiatrické péče v Centrech duševního zdraví mohou chybět v ostatních oblastech poskytování psychiatrické péče - jak v psychiatrických ambulancích, tak v lůžkových psychiatrických zařízeních.

I při těchto výhradách se členové výboru PS většinově shodli na tom, že text SRPP podpoří, neboť jinak nelze očekávat, že dojde k navýšení finančních prostředků v oblasti poskytování psychiatrické péče a že se rozšíří spektrum zdravotních a sociálních služeb pro psychiatrické pacienty.

Pro podporu textu SRPP hlasovalo 8 členů výboru PS, proti hlasoval 1 člen (dr. Herman), zdržel se 1 člen (dr. Vaněk), nehlasoval prof. Raboch, který již odešel.

3. Informace o kongresu v Ostravě v říjnu 2013 a ve Špindlerově Mlýně v červnu 2014

- výbor PS odsouhlasil, aby dr. Hollý napsal dopis vedoucím psychiatrických zařízení s žádostí, aby účast na kongresu umožnili svým neatestovaným lékařům, že budou mít za účast přiděleny akreditační body;

- kongres ve Špindlerově Mlýně má zajištěn termín, za členy organizačního výboru byli navrženi doc. Doubek, dr. Zrzavecká, doc. Pavlát, dr. Hollý a dr. Páv. Motto není dosud schváleno, mělo by se týkat reformy psychiatrické péče.

4. Úprava zákona o zdravotních službách, § 39 o omezovacích prostředcích - výbor PS souhlasil s návrhem MZ na doplnění § 39 přidáním odst. 2c), že omezovací prostředky lze použít až poté, co byly za účelem zklidnění pacienta neúspěšně použity jiné, mírnější prostředky. Navrhl nahradit v textu pojem "omezovací prostředky" pojmem "omezovací opatření."

5. Žádost z Ústeckého kraje o doporučení nezávislého odborníka na prošetřování stížností na psychiatrickou péči - výbor PS doporučuje obrátit se na místně příslušnou Lékařskou komoru.

6. Žádost prof. Pešáka o podporu ve své snaze zařadit balbuties do jiné skupiny v MKN Výbor PS není kompetentním orgánem, který určuje podobu MKN, prof. Pěšák se musí obrátit na WHO.

7. Výkon intenzivní psychiatrické péče - výbor PS podporuje poskytování tohoto typu psychiatrické péče v zařízeních, která splňují podmínky; zašle toto stanovisko zdravotním pojišťovnám.

8. S návrhem prim. Frankové ohledně účasti prof. Volicera na konferenci ve Špindlerově Mlýně výbor PS vyslovil souhlas.

9. Spolupráce s Neuropsychiatrickým fórem - výbor PS souhlasí, pokud budou splněny podmínky PS uvedené na stránkách www.psychiatrie.cz.

10. Užití amisulpridu v psychiatrické praxi - výbor PS přijal stanovisko, že léčba dystymie amisulpridem ve formě Denibanu je ekvivalentní s léčbou amisulpridem od jiných výrobců.

11. Kuffnerova cena - jsou přihlášeny tři práce, probíhá jejich hodnocení.

12. Výběrové řízení PN Bílá Voda na akutní psychiatrickou péči se uskuteční 10. 9. 2013, výbor PS bude zastupovat doc. Mohr.

13. Informace o kongresech WPA 2014, Ljubljana, SLEA Bratislava, Evropská konference TDM a Japanese Society of Psychiatry rozešle členům Výboru PS dr. Hollý.

14. Žádost o grant na WPA dr. Stejskalová - výbor PS žádost neschválil.

15. Bláznivý festival se uskuteční v Praze na Karlově náměstí 9. 9. 2013, výbor PS vzal na vědomí.

16. Různé

- předání Heverochovy ceny zajistí doc. Přikryl, ocenění budou pozváni na kongres do Ostravy;

- abstrakta z kongresu v Ostravě budou vydána jako součást časopisu ČS Psychiatrie.

17. Přihlášky nových členů - schváleny přihlášky o členství MUDr. Zuzana Kalusová, Psychiatrie ZK, s. r. o., Brno, Mgr. Pavel Král, ÚVN Praha, MUDr. Šárka Grussmannová, PN Opava, MUDr. Barbora Mayzlíková, PN Praha Bohnice, MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková, PN Dobřany, a M.Sc. Namrata Singh Ph.D., PK Praha.

Přihláška MUDr. Soba z Brna se ukázala jako bezpředmětná, protože již je řádným členem PS.

18. Předsedou příští odborné schůze Purkyňovy společnosti dne 2. 10. 2013 bude MUDr. Erik Herman.

Zapsal MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 247

Zpět