Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

OSMDESÁTINY PROF. MUDR. PETRA ZVOLSKÉHO, DrSc.


Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., je výraznou osobností českého lékařství. Je rodilým a celoživotním Pražanem. V roce 1959 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Po kratším působení v psychiatrické léčebně v Bohnicích přešel v  r. 1961 na Psychiatrickou kliniku na Karlově, které zůstal věrný po více než 50 let.

Česká a slovenská psychiatrie

Od začátku svého působení v medicíně vzácně naplňoval trojjedinost svého poslání univerzitního lékaře. Vždy byl oblíbeným a úspěšným lékařem svých nemocných, ať při práci v Čechách, nebo v zahraničí. Stejně tak kvalitně plnil své povinnosti učitele. Dlouho vedl zájmový psychiatrický kroužek navazující na tradice profesorů Vondráčka a Dobiáše. I při individuální výuce v zahraničí byl svými studenty vždy velmi kladně hodnocen. S kolektivem svých spolupracovníků byl autorem prvních skript psychiatrie v České republice, která zohlednila nová klasifikační kritéria Světové zdravotnické organizace z  počátku devadesátých let.

Jeho vědecké působení ale přece jen vždy převažovalo. Publikoval velké množství vědeckých prací u nás i v renomovaných zahraničních časopisech. Je zakladatelem české psychiatrické genetiky, které věnoval několik svých monografií. Jako jeden z prvních u nás rozvíjel profylaktickou léčbu afektivních poruch. Scientometricky patří nadále ke špičkám české psychiatrie.

Politická situace do roku 1989 mu nepřála a nebylo mu dovoleno být ve vedoucí funkci. Avšak díky svým mimořádným výzkumnickým schopnostem a pochopení profesorů Dobiáše a později Mečíře dosáhl nejvyšší vědecké hodnosti a mohl získat cenné zkušenosti z delších pracovních pobytů ve Velké Británii a Kanadě.

V r. 1990 převzal pražskou kliniku a v r. 1991 byl jmenován profesorem. Velmi se zasadil o mezinárodní prestiž tohoto pracoviště i celé české psychiatrie. Jako předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP organizoval četná mezinárodní sympozia, která k nám přivedla špičkové pracovníky z celého světa. V roce 1994 byl prezidentem regionální konference Světové psychiatrické společnosti v  Praze, jejíž čestným členem byl později jmenován. Byl členem celé řady mezinárodních vědeckých organizací. Nejvíce si asi váží své účasti v činnosti skupiny IGSLI (International Group for Studies of Lithium), kde od počátku s  prof. Mogensem Schouem a prof. Pavlem Grofem a s mnoha dalšími špičkovými odborníky koordinoval projekty týkající se využití lithia v psychiatrii. Mezi jeho nejslavnější žáky patří mezinárodně uznávaný odborník na genetiku bipolární afektivní poruchy prof. Martin Aida. Své bohaté zkušenosti na mezinárodním poli využil i jako proděkan pro zahraniční styky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. Zvolský je nositelem tradice svých slavných předchůdců, především prof. Vondráčka. Je nadále předsedou Vondráčkova nadačního fondu, který v minulých letech velmi přispěl ke zlepšení prostředí kliniky jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Pravidelně je nadačním fondem udílena Vondráčkova cena. V rámci pravidelných schůzí Svazu českých lékařů založil profesor Zvolský tradici Vondráčkových večerů, které se konají každé první listopadové pondělí v  Lékařském domě v Praze.

Za celoživotní zásluhy o rozvoj nejen psychiatrie, ale lékařských věd vůbec mu bylo kromě jiných ocenění v r. 1998 uděleno čestné členství Psychiatrické společnosti i České lékařské společnosti JEP. V roce 2005 mu prezident republiky jako jednomu z mála našich psychiatrů udělil státní vyznamenání Za zásluhy.

V roce 1998 sice přestal být přednostou kliniky, ale odpočinku si stále příliš neužívá. Přednáší studentům a zkouší je. Nadále se pilně stará o své pacienty.

Prof. Petr Zvolský má mezi svými přáteli pověst milého společníka, výborného a  vtipného řečníka s vystupováním i vzezřením anglického gentlemana. Patří ke konzervativním osobnostem, které stále považují za vhodné nosit při slavnostních příležitostech oblek s kravatou, nepoužívat obscénní slovník, ctít národní symboly. Nedávno ho opustila po dlouhé, těžké nemoci jeho dlouhodobá opora, manželka Hana, která byla jeho věrnou souputnicí jak v  osobním, tak profesionálním životě. Radost mu ale dělají jeho dva synové, i  když jeden z nich se rozhodl žít a pracovat v Irsku.

Vážený pane profesore, milý Petře, jsme velmi rádi, že se s Tebou můžeme nadále setkávat na naší klinice, na schůzích oborové rady, Psychiatrické společnosti či Spolku českých lékařů. Za všechny spolupracovníky naší kliniky i za celou psychiatrickou obec Ti přejeme mnoho spokojenosti a životní energie!

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Praha 10. září 2013


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 248 -249

Zpět