Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

referáty o literatuře

REFERÁTY O LITERATUŘE


Delic M, Pregelj P
Delirium during i.v. citalopram treatment: a  case report

(Delirium během léčby citalopramem i.v.: kazuistika) Pharmacopsychiatry 2013; 46(1): 37-38

Tento článek slovinských autorů (univerzitní psychiatrická nemocnice v Lublani) referuje o případu 65letého muže s depresí bez tělesných chorob, u kterého monoterapie citalopramem i. v. navodila delirium. Pacient byl přijat na uzavřené geriatrické oddělení pro psychotickou depresi se somatickými a  depresivními bludy a sebevražednými myšlenkami. Protože odmítl všechny léky p. o., byla zahájena monoterapie citalopramem 20 mg i. v./den. Po třech dnech se stal pacient delirantním a fyzicky agresivním. Tento popis náhlého hyperkinetického deliria, spojeného s léčbou citalopramem i. v, je prvním tohoto druhu věnující se vedlejším účinkům citalopramu aplikovaného i. v. (Pozn. překl.: Navzdory popsané komplikaci u tohoto staršího pacienta, infuze s obsahem citalopramu budou i nadále nepochybně přinášet úlevu zejm. mladším pacientům s výraznou depresí a sebevražednou aktivitou, kde dosud podobné vedlejší účinky citalopramu nebylo nutné řešit.)

Musselman ME, Saely S
Diagnosis and treatment of drug-induced hyperthermia

(Diagnóza a léčba hypertermie způsobené léky) American Journal of Health-System Pharmacy 2013; 70 (1): 34-42

Cílem studie amerických farmakologů (pracoviště Kansas City, MO, a Detroit, MI, USA) bylo posoudit etiologii, patofyziologii, klinickou prezentaci a  zvládnutí polékové hypertermie (DIH-Drug-Induced Hyperthermia).

Syndromy DIH jsou vzácnou a často přehlédnutou příčinou zvýšené tělesné teploty a mohou být smrtelné, jestliže nejsou rychle rozpoznány a přiměřeně zvládnuty. Existuje 5 hlavních DIH syndromů: 1. neuroleptický maligní syndrom, 2. serotoninový syndrom, 3. intoxikace anticholinergiky, 4.intoxikace sympatomimetiky a 5. maligní hypertermie. Diferenciální diagnostika syndromů DIH může být výzvou, protože příznaky jsou všeobecně nespecifické, sahajíce od změn krevního tlaku a nadměrného pocení ke změněnému duševnímu stavu, svalové rigiditě, křečím až po metabolickou acidózu. Důkazy v odborné literatuře (pomocí prohledání tematicky zaměřených článků v databázi MEDLINE) naznačují, že nemnoho současně dostupných léčebných voleb může redukovat trvání hypertermie. Proto včasné zjištění vyvolávající látky, založené na lékové anamnéze pacienta, klinické prezentaci a načasování začátku příznaků, je podstatné pro určení přiměřené léčby a zmírnění potenciálně život ohrožujících následků. Přiměřené zvládnutí všech syndromů DIH zahrnuje neodkladné vysazení podezřelé látky (event, látek) a podpůrnou péči (chlazení povrchu těla, podle potřeby oživení krevního oběhu). V některých případech může být vhodná farmakologická léčba (např. benzodiazepin, bromokryptin, dantrolen) s volbou specifické látky primárně určené podle lékové anamnézy a podezření na DIH syndrom.

Autoři uzavírají s tím, že DIH je hypermetabolický stav způsobený léky a  jinými látkami, které mění hladiny neurotransmiterů. Léčba DIH syndromu zahrnuje podpůrnou péči a farmakoterapii, když je vhodná.

MUDr. Jaroslav Veselý


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 252

Zpět