Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 3. října 2012


Výbor se na příštích chůzích bude zabývat návrhem prim. Rektora, který se týká posunutí začátku vědecké schůze na 10.00 hodin s tím, že farmaceutickým firmám by byl vyhrazen čas od 9.00 do 10.00 hodin.

Ředitel Bašný upravil řád sekcí, který předpokládá pouze evidované členství a funkční období na 4 roky, činnost sekcí se bude řídit jednacím řádem PS, volby jsou navrhovány jako prezenční, korespondenční i elektronické. Po zapracování připomínek byl řád sekcí výborem schválen. Řed. Bašný pošle definitivní verzi k rozeslání předsedům sekcí.

Dopis ministru spravedlnosti vypracovali prim. Rektor a  doc. Vevera. Dopis se týká problematiky povinné mlčenlivosti psychiatrů a  klinických psychologů, po zapracování připomínky prof. Papežové bude dopis odeslán ministru spravedlnosti.

Výjezdní zasedání Parlamentu se uskuteční dne 20. 11. 2012 v PL Beřkovice, za psychiatrii se zúčastní prof. Raboch, prof. Papežová, řed. Žižka a řed. Drlíková.

Na odpolední schůzi ambulantních psychiatrů bude s právníkem projednávána problematika řidičských průkazů a další právní problematika dotýkající se ambulantní psychiatrie. Dr. Herman umístí zápis ze schůzky na webové stránky společnosti.

Výbor PS podporuje zorganizování destigmatizačního koncertu v rámci konference v Ostravě, jehož financování bude vícezdrojové.

Prof. Raboch navrhuje schůzku s předpokládanými autory standardů psychiatrické péče dne 5. 12. 2012 od 10.00 hodin. Odpolední program prosincové vědecké schůze bude věnován výstupům ministerského grantu místo původního programu soudní psychiatrie.

Předsedové sekcí byli osloveni s žádostí o spolupráci ohledně připravovaných voleb do výboru PS. Do volební komise byli vylosováni: MUDr. Chvála, doc. Jirák a MUDr. Hellerová, jako náhradník prof. Zourková. Prim. Rektor představil volební stránky, v lednu budou členům PS rozeslána přístupová hesla.

Prof. Raboch představil materiály k programu konference WPA v Praze. Společnost Guarant připraví stánek PS. Prof. Raboch připomněl bohatý program pro mladé psychiatry. Slavnostního zahájení se zúčastní ministr zdravotnictví ČR pan doc. Heger.

Výbor souhlasí s návrhem textu týkajícího se podpory dlouhodobě působících injekčních antipsychotik.

Prof. Raboch vyzývá k uveřejnění plánovaných akcí v  rámci Světového dne duševního zdraví na webových stránkách společnosti.

Dr. Doubek informoval, že dne 17. 10. proběhne další část certifikovaného kurzu chronobioterapie na PK Praha, dne 18. 10. potom bude v rámci konference WPA sympozium věnované této problematice.

Prof. Papežová informovala o kurzu psychoterapeutického minima, další informace jsou na webových stránkách společnosti.

Novými členkami PS ČLS JEP se staly MUDr. Zdeňka Brožková (Sanat. Topas Škvorec) a MUDr. Jana Najmanová (PK Brno).

Schůze výboru PS ČLS JEP, plánovaná na den 7. 11. 2012, se z organizačních důvodů nekonala. Předsedou dopolední schůze dne 5. prosince 2012 bude ředitel Žižka.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(6): 321

Zpět