Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

JUBILEUM DOC. MUDR. JAROSLAVA ZVĚŘINY, CSC.


Koncem tohoto roku se dožívá významného životního jubilea významný český sexuolog Jaroslav Zvěřina. Dožívá se ho - a to nutno zdůraznit - v plné životní síle. Je příkladem toho, že v dnešní době je kalendářní věk pouhým číslem a stáří se jednoduše odkládá na později.

Česká a slovenská psychiatrie

Narodil se 18. 12. 1942 v Třebíči, kde absolvoval základní a jedenáctiletou střední školu. V letech 1959-1965 studoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V počátku své profesionální kariéry se zaměřil na psychiatrii, která byla a dodnes je pro něj tím základním východiskem ke zkoumání lidské sexuality. Poté pracoval v letech 1965 až 1969 (kdy atestoval z psychiatrie, druhou atestaci složil v r. 1973) v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod (v její tehdejší pobočce v Želivu), poté 8 let jako ambulantní psychiatr v Táboře.

Rozhodující pro jeho další kariéru byl rok 1977, kdy nastoupil do Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, kterému zůstal věrný. Atestoval ze sexuologie v r. 1982, titul kandidáta věd získal v r. 1988 prací o výsledcích ambulantní ochranné léčby sexuálních deviantů. V roce 1989 se habilitoval v oboru sexuologie. V témže roce převzal vedení ústavu od profesora Jana Rabocha a stal se tím po něm a po profesoru Hyniem třetím v  řadě významných českých sexuologů minimálně evropského významu. Přednostou Sexuologického ústavu byl až do letošního roku, tedy celkem 23 let. Vede i  nadále Subkatedru sexuologie IPVZ a od roku 1990 je i předsedou Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Výčet jeho odborných aktivit je impozantní. Publikoval více než 120 odborných sdělení, je autorem a spoluautorem několika odborných monografií. V letech 1992-2003 opakovaně publikoval svou "Lékařskou sexuologii" a "Sexuologii (nejen) pro lékaře" (2003), ze kterých čerpají základní znalosti generace mladých odborníků. Zastupoval nejen českou, ale i celou středo- a  východoevropskou sexuologii ve výborech vrcholných profesionálních institucí (European Federation of Sexology a World Association for Sexology and Sexual Health). Je čestným členem polské a slovenské sexuologické společnosti. Přednášel na desítkách, možná stovkách odborných konferencích doma i v zahraničí. V roce 1990 se podílel na založení Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Je známo, že Jaroslav Zvěřina kromě sexuologických vyslyšel i výzvy politické - a rovněž v této oblasti byl mimořádně úspěšný. Už v roce 1992 byl zvolen do Federálního shromáždění ČSFR za ODS. V letech 1996-2004 byl poslancem Poslanecké sněmovny ČR, a v roce 1998 dokonce místopředsedou dolní komory Parlamentu. Vrcholem (dosavadním?) jeho politické kariéry bylo zvolení poslancem Evropského parlamentu za ODS. Mandát vykonával v letech 2004-2009.

S manželkou Janou, sociální pracovnicí, žije v jihočeském Táboře, kde spolu vychovali tři dcery, a těší se už z pěti vnoučat.

Docent Zvěřina je v oboru nejenom nejvyšší odbornou autoritou, která vychovala už několik generací českých a slovenských sexuologů, ale i vlídným a  konsensuálním člověkem, který je vždy připravený pomoci svým pacientům i  poradit svým kolegům. Jako šéf ústavu i odborné společnosti se zasloužil o to, aby si česká sexuologie zachovala a dále posílila důstojné místo mezi předními světovými sexuologickými institucemi. I když už u nás dávno neexistuje funkce hlavního odborníka pro sexuologii, díky své zkušenosti, profesionálnímu rozhledu a mimořádné pracovitosti pro nás všechny "z oboru" tímto hlavním odborníkem Jaroslav Zvěřina zůstává.

Milý Jaroslave, přeji Ti - a jistě nejenom jménem svým - do dalších let hodně zdraví, úspěchů a radostí v rodinném kruhu!

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(6): 322

Zpět