Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

ZPRÁVA O XXXV. SOUDNĚ PSYCHIATRICKÉ KONFERENCI V TŘEBONI, KONANÉ VE DNECH 20. AŽ 22. ZÁŘÍ 2012


Hlavním tématem konference byla forenzní problematika alkoholu a drog za volantem, značná pozornost byla věnovaná též posledním legislativním změnám majícím vliv na znaleckou činnost. Konferenci zahájil prim. S. Droba osobní vzpomínkou na tragicky zemřelého prof. Vladimíra Novotného, přednostu bratislavské Psychiatrické kliniky UK, jenž se nezapomenutelným způsobem vepsal do paměti všech stálých účastníků konferencí, které obohacoval neodolatelným společenským šarmem a obrovským rozhledem nejen v soudně znalecké problematice.

O změnách, které přinese nový občanský zákoník v roce 2014, referovali prim. J. Švarc a P. Krekule. Prim. P. Popov s L. Čablovou a H. Fidesovou seznámili posluchače s oznamovací povinností lékaře u pacientů s řidičským průkazem v  léčbě návykových nemocí. Stále živé otázce trestní odpovědnosti a rozporům ve znaleckých posudcích na masového vraha Breivika se věnoval J. Janatka a S. Moravek Z řady kazuistických sdělení zaujal M. Buřič pečlivě zpracovaným znaleckým posudkem ve věci neplatnosti darovací smlouvy; R. Pavlovský s L. Šrutovou se dotkli otázky hodnocení bolestného z psychiatrického hlediska. Řada sdělení byla věnována otázkám domácího násilí (Kalvach, Harsa a  Kertészová, Pavlát, Hessler a Tůmová). Sdělení o nebezpečí vlivu drog na řízení motorových vozidel přednesl K. Hynek, H. Drástová referovala o  nebezpečí drog v seniu, S. Droba zhodnotil vývoj návykových problémů na Slovensku po převratu. Sexuologickou problematikou, resp. falešným obviněním ze sexuálního násilí se zabývali Franěk a Krekule se Štochlovou, Z. Mistolerová referovala o vztahu mezi pyromanií a pyrofilií. Všechny příspěvky se setkaly s velkou pozorností 70členného auditoria a vedly k živým diskusím.

Konference proběhla v hotelu Zlatá hvězda v centru Třeboně, která zapůsobila na všechny účastníky hlubokým dojmem bohatstvím svých kulturních a přírodních památek. Za hladký průběh konference patří dík organizačnímu výboru v čele s  doc. Hynkem a paní Irenou Ředinovou. Příští soudní konference proběhne na Slovensku, zatím bez bližšího určení místa.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(6): 328

Zpět