Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

PREDIKCE ÚSPĚŠNOSTI ÚSTAVNÍ ODVYKACÍ LÉČBY U ZÁVISLÝCH NA METAMFETAMINU

PREDICTION OF EFFICACY OF INPATIENT TREATMENT IN METAMPHETAMINE DEPENDENCE

Hosák L.1, Csémy L.2, Preiss M.2, Čermáková E.3

Psychiatrická klinika LP UK a PN, Hradec Králové,
přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.1
Psychiatrická klinika 3. LP UK a Psychiatrické centrum Praha,
přednosta prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 2
Ustav lékařské biofyziky LP UK, oddělení výpočetní techniky, Hradec Králové,
přednosta prof. MUDr. P. Stránský, CSc.3
SOUHRN

Závislost na metamfetaminu (pervitinu) představuje v České republice závažný zdravotní i společenský problém. Počet problémových uživatelů je odhadován ve výši 22 tisíc osob. Predikci úspěšnosti odvykací léčby při závislosti na metamfetaminu se zabývá jen málo prací. Cílem studie bylo zjistit, zda výsledek vyšetření osobnosti a návykových problémů nemocných závislých na metamfetaminu predikuje úspěšnost ústavní odvykací léčby jeden rok po jejím ukončení. Soubor nemocných představovali pacienti (N = 41; ženy N = 12) průměrného věku 24,0 ± 3,9 let, zneužívající metamfeta min v průměru 5,9 let, hospitalizovaní v Léčebně návykových nemocí Nechanice od 1. září 2002 do 31. března 2003. Během prvního měsíce ústavního pobytu byli vyšetřeni pomocí dotazníku osobnosti TCI a dotazníku návykových problémů EuropASI. Jeden rok po propuštění jsme korespondenčně zjišťovali, zda pacienti abstinují, či nikoliv. V tomto období abstinovalo 16 nemocných (ženy N = 8), tj. 39 % původního souboru. Abstinující pacienti statisticky významně více skórovali v dimenzi cooperativeness dotazníku TCI (28,8 ? 6,7 vs 24,3 ± 6,9, p = 0,04, t-test) a  celkovém součtu návykových problémů podle dotazníku EuropASI (31,1 ? 6,6 vs 25, 9 ± 8,1, p = 0,04, Mann-Whitney test) oproti těm, kteří pokračovali ve zneužívání metamfetaminu. Lepších výsledků odvykací léčby tedy může dosáhnout ten nemocný, který nemá abnormní rysy osobnosti a je k abstinenci dostatečně motivován, byť těmi problémy, které si svým návykem postupně způsobil.

Klíčová slova: metamfetamin, závislost, léčba, predikce, osobnost, problémy.

SUMMARY

Hosák L., Csémy L., Preiss M., Čermáková E.: Prediction of Efficacy of Inpatient Treatment in Metamphetamine Dependence

Dependence on metamphetamine (pervitine) represents a serious medical and social problem in the Czech Republic. The estimated number of metamphetamine abusers is 22 000. The issue of a prediction of efficacy of an inpatient treatment in metamphetamine dependence is not described sufficiently in the literature. The goal of our study was to assess, whether the examination of the patient's personality and complex problems brought by the substance abuse may predict a success of the inpatient treatment in a one-year follow-up. Forty-one patients (women N = 12) at the average age of 24.0 ± 3.9 years who have abused metamphetamine for 5.9 years on the average, hospitalized in the Hospital for Treatment of Substance Dependence in Nechanice in the period from September 1, 2002 to March 31, 2003 were the study subjects. We examined the patients using the TCI personality questionnaire and the EuropASI questionnaire during the first month of the hospitalization. We assessed the abstinence of the study subjects by mail one year after they had been discharged from the hospital. Sixteen patients (women N = 8) which represent 39 % of the total study population proclaimed to have completely abstained from metamphetamine. The abstaining patients scored significantly higher in the cooperativeness dimension of the TCI questionnaire (28.8 ± 6.7 vs 24.3 ? 6.9, p = 0.04, t-test) and the total of problems due to substance abuse according to the EuropASI questionnaire (31.1 ± 6.6 vs 25.9 ± 8.1, p = 0.04, Mann-Whitney test) as compared with the subjects who continued to abuse metamphetamine. This means that a patient with good social skills, and a  sufficient motivation to abstain may achieve good treatment results. The motivation may be based on problems, associated with the substance abuse.

Key words: metamphetamine, dependence, treatment, prediction, personality, problems.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 82 -87

Zpět