Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 7. prosince 2011


Prof. Praško informoval výbor PS, že proběhly dva kurzy psychoterapie v  Olomouci s pozitivním hodnocením.

ČLS eviduje přibližně 70 neplatičů mezi členy PS. Guarant dotyčné členy osloví a při nedoplatku budou na únorové schůzi výboru v r. 2012 z PS vyloučeni.

Mimořádného sjezdu ČLS dne 7. 12. 2011 se za naši společnost zúčastní prof. Raboch, prof. Papežova a prim. Rektor, cílem je přijetí pozměněných stanov společnosti, které umožní větší autonomii jednotlivých organizačních složek, jako je PS ČLS JEP.

Prof. Raboch referoval o zasedání Czech Brain Council, informoval o  příspěvku 5000 Kč za tento rok a dvojnásobku za rok 2012.

Dr. Doubek informoval o průběhu příprav sjezdu ve Špindlerově Mlýně, plenární přednášky se ujme prof. Grygar; byla již zpřístupněna webová stránka sjezdu, rovněž byly obeslány spřátelené organizace a sekce, aby do konce ledna 2012 přihlásily svá sympozia.

Heverochovy medaile byly uděleny při příležitosti prosincové pracovní schůze PS.

PS byla vyzvána MZd ČR k revizi zdravotních výkonů, aby do roku 2013 byly optimalizovány. Úkolem byl pověřen doc. Vevera.

Prof. Raboch informoval o žádosti doc. Kvasničky o účast na sjezdu Spolku lékařů českých při výročí 150 let vzniku. Psychiatrická společnost požádá o  možnost prezentace své společnosti a po složitých jednáních podpoří sjezd částkou 5000 Kč.

Prim. Tuček informoval o změnách v úhradách psychiatrické péče. Je třeba podat návrhy na změny v systému úhrad do konce prosince, aby mohly být v  příštím roce projednány. Podání návrhů na národní referenční centrum zajistí prim. Tuček. Psychiatrie na rok 2012 bude ze systému "DRG" vyňata, od roku 2013 však bude platný i pro psychiatrii. Aktuálně je systém nastaven pro somatické pacienty s psychiatrickou komorbiditou, v současné podobě je nevhodný jak pro psychiatrii, tak pro rehabilitaci.

Dr. Pěč se zúčastnil schůze vládních expertů v oblasti duševního zdraví v  Lucemburku, o jednání poslal obsáhlou zprávu, kterou vzal výbor na vědomí.

Zástupci Lázní Jeseník přednesli výboru PS žádost o podporu v úsilí, aby psychiatričtí pacienti nebyli diskriminováni omezením počtu pobytů v lázeňském zařízení, výbor jejich úsilí podpořil s tím, že je třeba přísněji zvažovat indikace k lázeňské péči.

PS udělil záštitu nad konferencí pořádanou diabetologickou společností, za PS se zúčastní prof. Papežova.

Na sjezdu DGPPN v Berlíně proběhlo sympozium PS, kterého se aktivně zúčastnili jako zástupci Psychiatrické společnosti prof. Raboch, doc. Fišar, dr. Ustohal, dr. Bareš a doc. Přikryl.

Prim. Rektor předložil k diskusi návrhy modelů volebních období do nového volebního řádu PS, který bude představen na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. Členové výboru byli vyzváni, aby návrhy připomínkovali co nejdříve e-mailem. Výbor podporuje zachování psychiatrického oddělení v Litoměřicích jakožto dlouhodobou snahu PS podporovat psychiatrická oddělení nemocnic, která jsou schopna poskytovat psychiatrickou péči v plném rozsahu.

Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Kamila Janovská (Český Krumlov), MUDr. Adéla Stoklasová (PL Kroměříž) a MUDr. Jakub Albrecht (PK Praha).

Předsedou dopolední schůze dne 2. 2. 2012 bude prof. Praško.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(1): 41

Zpět