Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 11. ledna 2012


Prof. Raboch informoval o stavu BCA projektu, byla z něj pokryta např. novinářská cena a tisková konference na sjezdu v Brně, vyúčtování připraví paní Králová ze spol. Guarant a předá prof. Rabochovi a prim. Rektorovi.

Dr. Anders informoval o vyúčtování časopisu Česká a Slovenská psychiatrie, které minulý rok skončilo se ziskem. Paní Králová informovala o jednáních se sponzory ohledně časopisu, která vedla k rozhodnutí vyřadit podporu časopisu ze sponzorských balíčků. Výbor PS se nad touto informací pozastavil a potvrdil svůj postoj, že vydávání časopisu patří k základním činnostem společnosti, a  tudíž bude společností nadále garantováno jeho vyrovnané hospodaření. Výbor doporučuje, aby na další strategii ohledně financování spolupracovali prim. Rektor, zástupce časopisu a zástupce Guarantu. Prof. Raboch v této souvislosti informoval výbor o ukončení činnosti tiskového střediska ČLS.

Výbor PS byl informován o situaci v pedopsychiatrii týkající se snahy založit vlastní společnost v rámci ČLS. Na příští schůzi výboru budou proto pozváni dr. Matys, prim. Čihák, prof. Hrdlička a doc. Paclt, aby bylo možné o  situaci v pedopsychiatrii vzájemně diskutovat a pokusit se najít společné stanovisko jejího řešení. PS má v každém případě zájem o zachování své pedopsychiatrické sekce.

Prof. Raboch informoval, že v letech 2014 až 2020 má být vypsán nový operační program v rámci strukturálních fondů EU, které se budou týkat též zdravotnictví. Výbor PS se bude snažit připravit programy, které by byly pro tento operační program přijatelné. Od r. 2013 budou rovněž vypsány Norské fondy s tematikou psychiatrické péče.

Prof. Raboch informoval o schválení nových stanov ČLS. Po schválení Ministerstvem vnitra ČR budou následně projednány stanovy Psychiatrické společnosti.

Výbor PS byl upozorněn, že ČLK požaduje platby za udílení kreditů, ČLS v  reakci zvažuje vytvoření vlastního kreditního systému.

Prim. Rektor upozornil, že do sjezdu ve Špindlerově Mlýně je třeba předložit volební a jednací řád nových stanov společnosti, a proto je třeba tento projednat na schůzi výboru v únoru a březnu. Je třeba určit cyklus volebních období. Výbor souhlasí s tříletým funkčním obdobím pro předsedu s  tím, že není možná opakovaná volba, členství ve výboru je možné opakovaně. Doporučuje volit synchronně výbor i předsedu společnosti. Prezident bude volen v rámci regulérních voleb v r. 2013, prezident elect by měl být v rámci přechodu na nový systém zvolen již na sjezdu ve Špindlerově Mlýně.

Prof. Raboch informoval o článku z časopisu Reflex, který se zabývá oznamovací povinností a jehož autor J. X. Doležal oslovil psychiatry o  vyslovení názoru na tuto problematiku. Výbor PS pošle své stanovisko ústavně-právnímu výboru Parlamentu ČR - zajistí doc. Vevera v součinnosti s  prof. Rabochem. Výbor navrhuje udělit výjimku pro psychiatry, klinické psychology a psychoterapeuty a zúžit rozsahu paragrafů, na které se oznamovací povinnost vztahuje.

Informace o připravovaných konferencích ve Špindlerově Mlýně a Ostravě jsou na webu společnosti, přihlášky sympozií do konce ledna.

Na příští schůzi výboru doc. Vevera předloží návrh vyhlášení novinářské ceny, aby stimuloval aktivitu novinářů v destigmatizaci oboru. Výbor doporučuje spojit udělení ceny s tiskovou konferencí ČPS v říjnu 2012 při příležitosti dne duševního zdraví, kde bude zároveň vyhlášena soutěž na další období.

Sestavením seznamu laureátů Heverochových medailí za rok 2012 byl pověřen doc. Přikryl.

Doc. Vevera informoval o přijetí kódu pro Itareps. Dále informoval o  nejasné situaci, kdo bude nadále tuto agendu mít na starosti. Další zasedání schvalovacího výboru prozatím není vyhlášeno. Doc. Vevera dále informoval o  připravované revizi výkonů, dále bude v této činnosti pokračovat ve spolupráci s řed. Žižkou.

Prof. Höschl informoval o zařazení sympozia na konferenci EPA v Praze, přihlášky sympozií na WPA je možné podávat do konce ledna.

Prof. Raboch informoval, že Národní referenční centrum uzavřelo smlouvu s  Psychiatrickou společností, rozvíjí se spolupráce, jednáním pověřen prim. Luček.

Novými členy PS ČLS JEPO se stali MUDr. Lucie Zambalová (PL Bohnice), PhDr. Václav Jiřička (Vězeňská služba ČR), MUDr. Jana Schmidtová (VFN KDDL Praha) a MUDr. Martina Stegerová (PA Kosmonosy).

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(1): 42

Zpět