Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

ZPRÁVA O XXXIV. (19. MEZINÁRODNÍ) ČESKOSLOVENSKÉ SOUDNĚ-PSYCHIATRICKÉ KONFERENCI
Zaječí, 21.-23.9. 2011


Konference se konala ve dnech 21.-23. září 2011 v jihomoravském Zaječí v  pensionu U kapličky v pohostinné vinařské oblasti za účasti 80 českých a  slovenských soudních znalců, psychiatrů a psychologů. V programu převažovala občanskoprávní problematika, které byla věnována převážná část velmi zajímavých referátů. Úvodní sdělení byla věnována názorovým rozdílům ve znaleckých posudcích (K. Hynek, S. Droba et al), P. Krekule referoval o novém zákonu o znalcích a tlumočnících. J. Švarc podal podrobný přehled o možnostech posuzování duševního stavu v trestním řízení. Otázkami agresivity se podrobně zabýval P. Harsa. Další referáty byly věnovány obecným otázkám platnosti závěti (J. Janatka), svéprávnosti osob trpících různými druhy demencí (S. Moravek), organickou poruchou osobnosti (R Pavlovský a L. Šrutová) nebo komorbiditou organického psychosyndromu a specifické poruchy osobnosti (H. Drástová, E. Zigová, P. Goldman, M. Štochlová a P. Goldman). Velkou diskusi vzbudilo sdělení Z. Kalvacha na téma střídavé péče z hlediska psychiatra a  sdělení A. Franeka zabývající se otázkou, zda může být při znaleckém vyšetření přítomen obhájce posuzované osoby. Velká většina přítomných s přítomností obhájce nesouhlasila; S. Droba připomněl, že znalecké vyšetření není procesní úkon, takže obhájce na svoji osobní účast při znaleckém vyšetření nemá nárok. Přítomnost cizí osoby mimo jiné narušuje standardní podmínky vyšetření (Š. Tůmová). Referáty J. Pokory a S. Sedláčka se zabývaly řízením motorových vozidel pod vlivem drog (tato problematika podobně jako střídavá péče se stane vzhledem ke své aktuálnosti a složitosti předmětem příští soudněznalecké konference, která se bude konat v Jihočeském kraji, snad v Jindřichově Hradci). Setkání znalců v Zaječí probíhající ve velmi přátelské, téměř rodinné atmosféře bylo hodnoceno jako mimořádně úspěšné; dík patří všem účastníkům, především pak organizátorům doc. Hynkovi, sekretářce konference paní Ireně Ředinové a firmě Egis za finanční příspěvek.

doc. MUDr. R Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2012;108(1): 43

Zpět