Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

sdělení z praxe

PACIENTI LÉČENÍ PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ BOHNICE V LETECH 1994 - 2003

INPATIENT TREATED FOR ADDICTIVE DISEASES AT PSYCHIATRIE HOSPITAL PRAGUE BOHNICE 1994 - 2003

Nešpor K.1,2, Csémy L.3,4

Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha,
ředitel MUDr. Z. Bašný1
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha,
ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA2
Psychiatrické centrum Praha,
ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc.3
Státní zdravotní ústav, Praha,
ředitel MUDr. J. Volf, Ph.D.4
SOUHRN

V letech 1994 až 2003 došlo v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích k  vzestupu počtu pacientů, u nichž se mezi prvními třemi propouštěcími diagnózami vyskytovaly poruchy působené alkoholem (vzestup o 77 %) a jinými psychoaktivními látkami (vzestup více než 4krát). K vzestupu došlo i u patologického hráčství (o 37 %). U problémů působených alkoholem byl největší vzestup zaznamenán u odvykacího stavu (zhruba 4krát). U problémů působených jinými látkami nejrychleji stoupaly počty léčeb pro závislost (téměř 5krát). Tento trend patrně odráží situaci ve společnosti, ale uplatňují se i další vlivy, z nichž některé v práci zmiňujeme.

Klíčová slova: návykové nemoci, hospitalizace, epidemiologie.

SUMMARY

Nešpor K., Csémy L.: Inpatient Treated for Addictive Diseases at Psychiatrie Hospital Prague Bohnice 1994 - 2003

The number of in-patients at Psychiatric Hospital Prague Bohnice with substance-related diagnoses and pathological gambling increased since 1994 to 2003 for alcohol related problems by 77 %, for problems related to other psychoactive drugs almost 4-fold, and in pathological gamblers by 37 %. The greatest increase among alcohol related problems occurred in withdrawal syndrome (about 4-fold). The greatest increase in problems related to other drugs occurred in substance dependence (almost 5-fold). This trend probably reflects the epidemiological situation but some other factors discussed in this paper may also be important.

Key words: substance related problems, pathological gambling, in-patient treatment, epidemiology.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(2): 105 -107

Zpět