Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI dne 8. června 2011


Dr. Možný, ředitel psychiatrické léčebny v Kroměříži, společně s dalšími zástupci psychiatrických léčeben předložil text "Společné prohlášení ředitelů psychiatrických léčeben", který se týká problematiky sociálních hospitalizací pacientů s duševní poruchou. Výbor po diskusi s prohlášením souhlasí. Do dopisu budou zapracovány připomínky výboru PS, následně bude umístěn na stránkách společnosti a zástupci léčeben jej budou mít k dispozici. Výbor PS navrhuje vznik pracovní skupiny, která by vypracovala kritéria, podle nichž by bylo možné posuzovat, zda je pacient hospitalizován za zdravotních či sociálních důvodů. Zájem o práci v pracovní skupině předběžně projevili prof. Praško a doc. Vevera.

S ohledem na opakující se porušování autorských práv výbor PS konstatuje, že pokud je vlastníkem autorských práv tiskovin, jejich následné využití pro komerční účely musí být schváleno výborem PS a  zpoplatněno.

Inovovaný návrh šířeji pojatého výkonu chronobiologické terapie připraví dr. Doubek, aplikace kódu by měla být vázána na zdravotnická zařízení.

Doc. Vevera informoval výbor PS o vzniku webových stránek projektu Kultivace databáze registračních výkonů a listů, na kterých bude možné podávat návrhy týkající se inovace zdravotních výkonů.

Výbor navrhuje vytvoření skupiny pro práci na revizi koncepce oboru psychiatrie. Prof. Raboch požádá řed. Bašného, aby vypracoval odpověď na dopis Mgr. Tomáše Petra, předsedy psychiatrické sekce ČAS.

Dr. Anders informoval o plánovaných změnách v kategorizaci léčiv.

Prof. Raboch informoval o požadavku na přednesení přednášky v rámci konference České kardiologické společnosti o problematice alkoholu a kouření, která se koná ve dnech 13.-15. 10. 2011 v Mikulově, budou požádáni prim. Popov a dr. Hogenbuchová.

Seznam regionálních zástupců PS bude uveřejněn na stránkách společnosti, zajistí doc. Přikryl.

Národní knihovna ČR oceňuje kvalitu stránek Psychiatrické společnosti a stránky eviduje.

Doc. Vevera informoval o účasti na zakládající schůzi organizace MISE, která bude zaštiťovat pacientské organizace. Zástupce pacientů pan Jaroš informoval výbor PS o představách spolupráce mezi pacientskými organizacemi a lékaři. Informoval o zájmu na vytvoření krizového výjezdního týmu, terénních sester, edukaci. Další spolupráci s pacientskými organizacemi bude zajišťovat doc. Vevera.

Přihlášky na Kuffnerovu cenu budou přijímány do 15. 8. 2011.

Prof. Raboch informoval, že je 11 kandidátů na pořadatelství Světové konference v r. 2014 včetně ČR. PS akceptuje podmínky a projevuje zájem o pořádání.

Samostatné internetové stránky týkající se problematiky ADHD výbor nemůže podporovat finančně, ale pokud se jedná o stránky sekce, výbor souhlasí s  umístěním v rámci webu společnosti. S požadavkem je možné se obrátit na prim. Rektora.

S Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Antonín Daněk (PO Tábor), MUDr. Blanka Honnerová (Nemocnice Cheb), MUDr. Barbora Homolková (PK Hradec Králové) a MUDr. Petra Grumlíková (PL Bohnice).

Předsedkyní příští dopolední schůze dne 7. 9. 2011 bude prof. Čéšková.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2011;107(4): 231

Zpět