Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

BEYOND THE WALLS/OLTRE I MURI

Lorenzo Toresini, Roberto Mezzina (eds.)


DEINSTITUTIONALISATION IN EUROPEAN BEST PRACTICES IN MENTAL HEALTH / LA DEISTITUZIONALIZZAZIONE NELLE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE Dl SALUTE MENTALE

Edizioni alfa beta Verlag; 2010.

Kniha Beyond the walls (Za zdmi) obsahuje příspěvky 18 odborníků z různých částí Evropy, ve kterých popisují a analyzují své zkušenosti s procesem deinstitucionalizace v péči o duševní zdraví v posledních letech. Editory knihy jsou dva významní italští psychiatři. Lorenzo Toresini je prezidentem italsko-německé společnosti pro duševní zdraví (the Italian-German Mental Health Society), který publikoval více než 400 odborných prací. Roberto Mezzina je vedoucím centra WHO pro výzkum a vzdělávání v péči o duševní zdraví v Terstu (WHO Collaborating Centre for Research and Training at the Mental Health). Kniha je ojedinělou sbírkou rozmanitých zkušeností a postřehů, které zaznamenali psychiatři při přechodu z tradičního systému péče o duševně nemocné na systém komunitní péče a které v takto komplexní podobě nenaleznete v žádné psychiatrické literatuře. Nejde o teoretické úvahy, ale o zkušenosti z  reálného života a z reálné praxe v konkrétních regionech. Kniha je psána dvojjazyčně, v angličtině a italštině, a přestože nebyla vydána v ČR, je snadno dostupná v internetových obchodech.

Knihu Beyond the walls symbolicky zahajuje příspěvek Franca Basaglii, který zazněl na prvním mezinárodním kongrese sociální psychiatrie v Londýně v roce 1964. Franco Basaglia byl jedním z nejvlivnějších italských psychiatrů, který se proslavil zejména intenzivní snahou uzavírat psychiatrické léčebny a  vytvářet moderní koncept psychiatrické péče založený na péči komunitní. Ve svém příspěvku mimo jiné zdůrazňuje osobní svobody pacientů, obhajuje "open door system" (systém otevřených dveří) a popisuje potřebu reedukace profesionálů.

Následují příspěvky popisující první zkušenosti s procesem deinstitucionalizace v Evropě, konkrétně pak v Terstu, v severním Birminghamu, v Irsku a ve Španělsku. Jednalo se o první úspěšné pokusy reformy psychiatrické péče, které se později staly inspirací pro přeměnu celých systémů a ze kterých čerpali a stále čerpají profesionálové po celém světě. V  další části knihy jsou práce vysvětlující proces změn ve francouzském Lilie, v  Carinthii v Rakousku, v německém Bavorsku a v Řecku. Vždy se jedná o velmi konkrétní popis procesu změny, včetně analýzy společenské situace, zdravotního systému a důležitých čísel, které pomohou vytvořit si ucelenější obrázek o  průběhu reforem. Autoři také zmiňují těžkosti a překážky, se kterými se setkali, a nabízejí různé možnosti řešení.

Závěrečná část knihy se pak více soustředí na italské zkušenosti a detailněji analyzuje proces transformace péče o duševně nemocné v některých italských regionech.

Všechny příspěvky jednotně zdůrazňují, že v každé zemi, bez ohledu na tradici, systém péče o duševní zdraví a socioekonomickou situaci, je možné vytvořit humánní systém péče o duševně nemocné, který není postaven na existenci psychiatrických léčeben, ale klade důraz na udržení slabých a znevýhodněných osob v jejich přirozeném prostředí.

Kniha dokáže zaujmout zejména ty, kdo se zabývají systémem péče o duševní zdraví. Nabízí široké spektrum rozmanitých a konkrétních zkušeností s procesem deinstitucionalizace a ukazuje různé cesty, po kterých je možné se vydat.

Mgr. Tomáš Petr,
předseda psychiatrické sekce ČAS, ÚVN Praha


Čes a slov Psychiatr 2011;107(4): 246

Zpět