Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI dne 2. března 2011


Elektronické rozesílání zpráv bude zajišťovat společnost Guarant, poštou nadále bude zprávy posílat ČLS JEP Dr. Anders navrhuje, aby pro rozesílání zpráv byla zřízena jednotná odesílací adresa. Na další úpravě zpráv se pracuje, na příští schůzi výboru Guarant předloží návrh grafických úprav.

Prof. Papežová upozornila, že ve vzdělávacím programu není zabudována psychosomatika a problematika poruch příjmu potravy, zprávu podá prof. Libigerovi.

Prim. Rektor informoval výbor PS, že je zajištěno předplatné časopisu, na rok 2011 je třeba upravit smlouvy týkající se časopisu tak, aby zcela odpovídaly potřebám účetnictví.

Dr. Doubek zjišťoval podmínky pro účast na česko-švýcarských grantech, na příští schůzi předloží detailní zprávu. Další informace zjišťuje i prof. Papežová s výhledem využití grantu k pozvání řečníků při konání sjezdu společnosti ve Špindlerově Mlýně v r. 2012.

Prof. Raboch obdržel návrh změn ve stanovách ČLS JEP materiál do konce března prostuduje prim. Rektor.

Na návrh doc. Vevery budou na stránkách společnosti zkušebně uveřejňovány informace pro pacienty, kteří ambulantní psychiatři jsou ochotni v dostupném čase pacienty vyšetřit. Výbor se usnesl, že shromažďované údaje bude spravovat a odpovědnost za ně ponese doc. Vevera.

Ambulantní psychiatři Moravskoslezského kraje pořádají konferenci s názvem Freudovy dny, výbor PS ČLS JEP souhlasil převzít garanci nad touto akcí.

Schůze v Senátu ČR se za PS ČLS JEP zúčastní dr. Pěč, řed. Bašný a dr. Vevera. Řed. Bašný se spojí s dr. Pěčem a připraví prezentaci s tematikou Koncepce oboru psychiarie Psychiatrické společnosti v ČR a její rozvoj v  Karlovarském kraji.

Výbor PS ČLS JEP vyslovil souhlas s požadavkem dr. Anderse na zakoupení počítače pro potřeby redakční rady našeho časopisu. Počítač bude pořízen z  nákladů časopisu.

Prof. Čéšková informovala o jednání na MZd ČR, které se týkalo z pohledu psychiatrie navrhované redukce akutních lůžek v nemocnici Znojmo na základě údajů o průměrné obsazenosti nemocničních lůžek v Jihomoravském kraji, za hranici rentability je považováno číslo 85 %.

Výbor PS se usnesl nominovat do funkce prezident-elect Helen Herrman, Arména Soghoyana do funkce secretary for publications, Russella D'Souzu do funkce secretary for sections a Edgarda Belforta do funce secretary for education v rámci struktur WPA.

Prof. Čéšková a doc. Přikryl informovali o přípravách kongresu v Brně, podařilo se již téměř naplnit finanční rozpočet akce.

O pořádání národní konference v roce 2013 se opakovaně uchází FN Ostrava v  zastoupení pana prof. Hosáka a prim. Šilhána a nově PO Nemocnice Ostrov. Výbor PS rozhodl o konání akce v Severomoravském kraji. Paní Králová ze společnosti Guarant začne jednat s prof. Hosákem o zahájení příprav kongresu.

Paní Králová ze společnosti Guarant předložila návrh pamětních medailí, které bude společnost udělovat svým členům u příležitosti významných výročí, na příští schůzi výboru přinese vzor medaile k posouzení. Pravidla pro udělování čestných medailí připraví doc. Přikryl.

Ministerstvo zdravotnictví ČR požaduje vypracování standardů péče a nového seznamu výkonů do půl roku. Prof. Raboch osloví a na příští schůzi pozve odborníka na zpracování podkladů.

Výbor PS jedná o podmínkách, v rámci kterých by bylo možno poskytnout části Vodítek psychiatrické péče komerčním subjektům.

Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Libor Macák (PO Nemocnice Tábor), MUDr. Petr Šilhán (PO Ostrava) a MUDr. Zuzana Hořínová (Dětské PO KN Liberec).

Předsedou příští dopolední schůze dne 2. 3. 2011 bude MUDr. Žižka.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2011;107(2): 122

Zpět