Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI dne 2. února 2011


Prof. Libiger informoval výbor o vývoji postgraduálního vzdělávání a  atestační přípravy. V prosinci 2010 byla schůze zástupců akreditačních komisí, kde se diskutovala novela zákona o vzdělávání. Obecně nyní přibylo odborností, které mají svůj hlavní kmen. Absolvování kmene v délce 2 let garantuje vzdělání odpovídající předchozí atestaci prvního stupně. Psychiatrie nemá po této době test, pouze pohovor se školitelem. Poté následuje vlastní specializační příprava v daném oboru. Celková délka vzdělávání v psychiatrii je v současnosti stanovena na minimální délku 4 let. Diskusi vyvolala debata, jak velký čas tráví školenec mimo své domovské pracoviště. V prvních dvou letech kmene odpadne gynekologie, porodnictví a pediatrie, bude jen interna, chirurgie a urgentní medicína v délce třikrát dva měsíce. Poté již je v kmeni pouze psychiatrie. Dr. Nawka poskytl zpětnou vazbu, jak reálně probíhá vzdělávání v psychiatrii. Organizace atestačních zkoušek přechází do gesce vysokých škol. Ministerstvo zdravotnictví bude jmenovat zkušební komisi.

Sjezdu ČLS JEP se za PS zúčastnili prof. Raboch, prof. Papežova a prim. Rektor. Ministr doc. Heger plánuje snížení lůžkového fondu o 10 % a jeho reprofilizaci, do 30. 6. 2011 má být nový sazebník výkonů, postgraduální vzdělávání budou mít na starosti fakulty. prof. Raboch byl zvolen do předsednictva ČLS s třetím největším počtem hlasů. Naši zástupci předložili návrh nových stanov připravených PS, po diskusi a kontroverzích se za rok má uskutečnit mimořádný sjezd ČLS, který bude jednat o změnách stanov společnosti.

PS je řešitelem dvouletého programu WHO o destigmatizaci a médiích. Získané prostředky budou použity též na "Novinářskou cenu" pro nejlepší publikaci o  duševních poruchách.

Paní Králová (Guarant) informovala, že ČPS od sponzorů v tomto roce získá jen asi polovinu prostředků ve srovnání s rokem minulým. Zatím je jen jeden partner pracovní schůze. Po diskusi se výbor PS usnesl, že kávu a drobné občerstvení budou zajišťovat pacientské organizace, které PS finančně podpoří. Jelikož farmaceutický průmysl omezuje svoji podporu, byla nastolena otázka nových finančních zdrojů, jako např. grantové projekty. Co se týká rozesílání zpráv společnosti, paní Králová informovala výbor, že v současnosti máme asi 700 e-mailových adres. Výbor řeší problémy s nedoručováním elektronických zpráv všem svým členům.

Paní Vinšová informovala výbor PS o struktuře rozpočtu Českého a  slovenského psychiatrického sjezdu, jsou potvrzeni 4 zlatí partneři. Sjezd by měl mít vyrovnaný rozpočet, možná mírně ziskový. Na sjezdu bude vyhlášena Novinářská cena, Cena mladých psychiatrů a Kuffnerova cena.

Publikace Doporučené postupy psychiatrické péče bylo prodáno cca 230 kusů, což částečně kompenzuje náklady spojené s přípravou a tiskem.

Časopis Česká a Slovenská psychiatrie vykázal za rok 2010 zisk ve výši 260 tisíc Kč, bude schůzka s Galénem, zda zisk převést do dalšího roku, nebo jej použít na předplatné. Výbor PS s postupem souhlasí.

Dr. Nawka žádá o podporu konference mladých psychiatrů, předložil rozpočet konference. Je žádána podpora ve výši 112 tisíc Kč na organizaci konference. Sedmi mladým psychiatrům bude organizátory odpuštěn registrační poplatek, PS převezme záštitu nad konferencí a výbor schválil rovněž finanční podporu.

O podkladech pro vzdělávání v psychoterapii informoval výbor PS prof. Praško.

WPA vyhlašuje nominace na volby do výboru, na funkci regionálního zástupce bude kandidovat prof. Raboch. Do Council EPA výbor PS navrhuje prof. Höschla.

Ředitel Žižka představil návrh kategorizace pacientů z pohledu psychiatrie, výbor PS vyjádřil s návrhem souhlas.

Prof. Papežová informovala o přípravě mezinárodního kongresu, který se bude zabývat problematikou poruch příjmu potravy a proběhne příští měsíc v Praze. Jedná se o 8. ročník konference.

Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. Michaela Vrzalová (PK Brno) a MUDr. Michaela Doležalová Hrouzková (Institut partnerských vztahů Praha).

Předsedou příští dopolední schůze dne 2. 3. 2011 bude MUDr. Bašný.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2011;107(2): 121

Zpět