Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

PSYCHICKÉ NÁSLEDKY ÚRAZŮ A HODNOCENÍ ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

PSYCHICAL CONSEQUENCES OF INJURIES AND EVALUATION OF COMPROMISED PERSONAL FULFILMENT IN THE SOCIETY

Pavlovský P., Šrutová L.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
SOUHRN

Hodnocení ztížení společenského uplatnění u psychických následků úrazů a  zejména úrazů, které nepostihují hlavu, je často velmi obtížné, neboť příznaky uváděné posuzovanou osobou jsou ve velké míře poznamenány jejím subjektivním zpracováním. Nároky na znalce činí i pečlivé odlišení příznaků organických, resp. symptomatických, od reaktivních, což umožňuje hodnotit je podle více než jen jedné položky příslušné vyhlášky. Při diagnostických a hodnotících rozvahách hraje velkou důležitost psychologické vyšetření, zejména při posuzování postižení kognitivních funkcí.

Klíčová slova: ztížení společenského uplatnění, bodové hodnocení, psychické následky úrazů, poruchy organické, symptomatické, reaktivní.

SUMMARY

Pavlovský P., Šrutová L.: Psychical Consequences of Injuries and Evaluation of Compromised Personal Fulfilment in the Society

Evaluation of compromised fulfilment in psychic consequences after accidents and especially injuries which do not affect head is often very difficult, since symptoms declared by the person under evaluation and to great extent influenced by his or her subjective processing. Requirements for the expert also include careful differentiation of organic symptoms or symptomatic indices from the reactive ones which makes it possible to evaluate them according to various items of the relevant Regulation. In the diagnostic and evaluating consideration, psychological examination plays a significant role especially when assessing the damage to cognitive functions.

Key words: compromised fulfilment in society, point evaluation, psychical consequences of injuries, organic disorders, symptomatic disorders, reactive disorders.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2009;105(2): 68 -70

Zpět