Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

EKONOMICKÁ KRIZE A PSYCHOFARMAKA

Vinař O.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2009;105(2): 51 -52

Zpět