Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

sdělení z praxe

VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÍ PACIENTI LÉČENÍ NA ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ V  PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ V BRNĚ-ČERNOVICÍCH

UNIVERSITY GRADUATED CLIENTS TREATED IN WARD FOR TREATMENT OF ADDICTIVE DISORDERS IN PSYCHIATRIC HOSPITAL IN BRNO-CERNOVICE

Pokora J., Jochmanová J.

Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích,
ředitel MUDr. M. Radimský
SOUHRN

Vysokoškolsky vzdělaní pacienti tvoří zhruba 10 % klientely léčené na oddělení pro léčbu návykových nemocí. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda a jak se vysokoškolské vzdělání odráží v některých sociodemografických a medicínských charakteristikách, které by mohly mít vliv na výsledek léčby a další průběh onemocnění u těchto pacientů. Zjistili jsme, že tyto charakteristiky u  podskupiny vysokoškoláků nejsou ani zdaleka tak nadějné, jak bychom to s  přihlédnutím k jejich vysokoškolskému vzdělání předpokládali a že se nejspíš negativně promítnou i do jejich prognózy. V diskusi rozebíráme možné příčiny tohoto jevu, v závěru se pokoušíme určit charakteristiky "typického" vysokoškoláka léčeného na našem oddělení pro léčbu závislostí.

Klíčová slova: závislost na alkoholu, vysokoškolák, motivace a prognóza závislostí, primární prevence závislostí, organické mozkové poškození.

SUMMARY

Pokora J., Jochmanová J.: University Graduated Clients Treated in Ward for Treatment of Addictive Disorders in Psychiatric Hospital in Brno-Cernovice

Approximately 10% of all patients treated in department for treatment of addictive disorders have university degree. Aim of our study was to ascertain influence of university education on some medical and sociodemografic characteristics, which could influence further course of disease and prognosis. We found out that these characteristics are not so hopefull as we should expect according to education of this group of patients and that they will probably have negative impact on prognosis. We discuss possible causes of this fact. We try to describe "typical" graduate patient treated for alcohol dependence in conclusion.

Key words: alcohol dependence, graduate, motivation, prognosis, primary prevention of addictive disorders, organic brain damage.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 48 -51

Zpět