Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

AKTUÁLNE NÁZORY NA ZNEUŽÍVANIE A ZÁVISLOSŤ OD ALKOHOLU V STAROBE

CURRENT OPINIONS ON ALCOHOL ABUSE AND DEPENDENCE IN THE ELDERLY

Shahpesandy H.

Psychiatrické oddelenie NsP, Liptovský Mikuláš
SÚHRN

Nadmerné užívanie alkoholu v starobe je problém, ktorému v poslednom období venujú zvýšenú pozornosť sociológovia, psychológovia, psychiatri aj somatická medicína. Autor predkladá prehľad literatúry so zameraním na epidemiológiu, rizikové faktory, klinický obraz a liečbu zneužívania a závislosti od alkoholu v starobe.

Klíčová slova: zneužívanie alkoholu, závislosť od alkoholu, vyšší vek.

SUMMARY

Shahpesandy H.: Current Opinions on Alcohol Abuse and Dependence in the Elderly

Alcoholism in the elderly people is a problem which recently has been given particular attention by sociologists, psychologists, psychiatrists as well as somatic medicine. The author presents a survey of literature directed to epidemiology, risk factors, clinical manifestation, and treatment of alcohol abuse and dependence in the elderly.

Key words: alcohol abuse, alcohol dependence, elderly.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 40 -47

Zpět