Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

VEDĽAJŠIE ÚČINKY LIEČBY LÍTIOM, ICH MECHANIZMY A ZVLÁDNUTIE

THE ADVERSE EVENTS OF LITHIUM TREATMENT, THEIR MECHANISMS AND MANAGEMENT

Virčík Ľ., Rusínová E.

Psychiatrická nemocnica, Michalovce
SÚHRN

Lítium bolo štandardnou liečbou bipolárnej poruchy za posledných 25 rokov. Je to alkalický kov s podobnými vlastnosťami ako má sodík a draslík. Vedľajšie účinky sú bežné a postihujú mnohopočetné orgánové systémy, a preto je nutné pacienta počas liečby starostlivo sledovať. Mierne gastro-intestinálne ťažkosti, jemný tremor rúk a svalová slabosť sa zvyknú objaviť na začiatku liečby, ale zvyčajne vymiznú a sú dobre tolerované. Narušenie kognitívnych funkcií a váhový prírastok môžu byť problematickejšie. Iné vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spojené s chronickou liečbou lítiom (napr. dysfunkcia obličiek a štítnej žľazy , toxické plazmatické hladiny), môžu byť závažnejšie, ale dá sa im predísť starostlivým monitorováním, alebo zvládnuť vhodnou intervenciou.

Klíčová slova: lítium, bipolárna porucha, alkalický kov, kognitivně funkcie, váhový prírastok.

SUMMARY

Virčík Ľ. Rusínová E.: The Adverse Events of Lithium Treatment, their Mechanisms and Management

Lithium has been standard drug therapy for bipolar disorder over the last 25 years. It is an alkali methal that shares many properties with sodium and potassium. Adverse effects involving multiple organ systems are common and require careful patient monitoring throughout treatment. Mild gastrointestinal upset, fine hand tremor, and muscle weakness may occur transiently during initial therapy, but they usually subside and are generally tolerated. Cognitive dulling and weight gain may be more problematic. Other adverse events associated with chronic lithium treatment (e.g., thyroid and renal dysfunction, toxic serum levels) can be serious but are usually prevented by vigilant monitoring and appropriate intervention.

Key words: lithium, bipolar disorder, alkali metal, cognitive dulling, weight gain.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 36 -39

Zpět