Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

VPLYV PARTNERSKÝCH VZŤAHOV NA PRIEBEH PSYCHOTICKÉHO OCHORENIA

INFLUENCE OF PARTNER RELATIONSHIPS ON THE COURSE OF PSYCHOTIC DISEASE

Šajgalíková I., Nábělek L., Vongrej J., Sýkorová EL, Žubor J.

Psychiatrické oddelenie NsP P. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
primář MUDr. L. Nábělek
SÚHRN

K rozvojů schizofrénneho ochorenia dochádza pri překročení pomyselného prahu vulnerability pósobením schizofrenogénnych vplyvov. Geneticky kódovaná alebo získaná diatéza sa aj fenotypicky prejaví vtedy, ked je aktivovaná externými spúšťačmi - specifickými faktormi prostredia. Výsledky výskumných štúdií ako aj klinická skúsenosť poukazujú na skutočnosť, že počet a závažnost relapsov psychózy móžu byť významné ovplyvnené spósobom fungovania sociálnej skupiny, do ktorej sa pacient vracia po ukončení hospitalizácie.

Autoři prezentujú aktuálny stav poznatkov týkajúcich sa problematiky vplyvu životných událostí a emočnej expresivity na nástup a priebeh schizofrenie. Na sérii mikrokazuistík poukazujú na význam fungujúceho partnerského vztahu ako potenciálneho faktora chrániaceho pacienta před rizikom relapsu ochorenia.

Klíčová slova: schizofrénia, relaps, životné události, emočná expresivita, partnerské vztahy.

SUMMARY

Šajgalíková I., Nábělek L., Vongrej J., Sýkorová H., Žubor J.: Influence of Partner Relationships on the Course of Psychotic Disease

The development of schizophrenic disease develops when the imaginary threshold of vulnerability is surpassed by the action of schizophrenogenic effects. The genetically encoded or acquired diathesis becomes phenotypically manifest, when it is activated by external triggers, external factors of the environment. The results of research investigations as well as clinical experience draw attention to the fact that number and severity of relapses of psychosis may be significantly influenced by the way of functioning in the social group, where the patients returns after the hospitalization. The authors describe the present state of knowledge concerning the influence of life events and expressed emotion on the onset and course of schizophrenia. A  series of microcase reports they draw attention to the role of functioning partner relationship as a potential factor protecting the patient from the risk of disease relapse.

Key words: schizophrenia, relapse, life events, expressed emotion, partner relationship.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 32 -35

Zpět