Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

KONCEPT NDRI V LÉČBĚ DEPRESE

NDRI CONCEPT IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

Čéšková E.

Psychiatrická klinika LP MU a PN Brno,
přednosta prof. MUDr. P. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Náhodný objev antidepresiv a antipsychotik významně změnil obraz psychiatrie. Rozvoj psychofarmakologie má nadále výrazný vliv na obor. Specifičtější a  bezpečnější antidepresiva vedou k přesunu diagnostiky a léčby depresivních nemocných do ambulantní psychiatrické péče a k lékařům prvního kontaktu. Studium mechanismu jejich účinku přispívá k hledání společných etiopatogenetických faktorů psychických a somatických onemocnění. V současné době již máme antidepresiva, která specificky ovlivňují neurotransmitery, která hrají podstatnou roli u depresivní poruchy - noradrenalinu, respektive dopaminu a serotoninu. Deficitu jednotlivých neurotransmiterů jsou přiřazovány určité okruhy symptomů. U některých nemocných jde spíše o alteraci noradrenergního a/nebo dopaminergního systému, u některých serotoninového. Jednoduchá laboratorní diferenciace zatím není dostupná, proto vycházíme ze symptomatologie. Detailněji je rozebírán koncept inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI). Závěrem jsou shrnuty klinické zkušenosti s jediným dostupným NDRI - bupropionem.

Klíčová slova: nová antidepresiva, inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu, bupropion.

Čéšková E.: NDRI Concept in the Treatment of Depression

Accidental discovery of antidepressants and antipsychotics has changed the image of psychiatry. The development of psychopharmacology is further influencing this speciality. More specific and safer antidepressants led to the shift of diagnostic and treatment of depression to outpatient departments and to primary care. The study of mechanism of their efficacy contributes to the search of common etiopathogenic factors of psychic and somatic disorders. Nowadays, we have antidepressants, which specifically influence neurotransmitters, playing a significant role in depression - noradrenaline, dopamine and serotonin. The deficit of individual neurotransmiters is associated with certain syndromes (symptoms). In some patient we assume a more pronounced alteration of noradrenergic and/or dopaminergic system, in others an alteration of serotonergic system. A simple laboratory differentiation is not available; that is why we base the diagnosis on present symptoms. Further the concept of noradrenaline and dopamine reuptake inhibitors is discussed. Finally, clinical experience with the only available NDRI - bupropion is summarised.

Key words: new antidepressants, noradrenaline and dopamine reuptake inhibitors, buproprion.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 28 -31

Zpět