Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

OTCOVSTVÍ, DĚTI A RODINA

FATHERHOOD, CHILDREN AND FAMILY

Pavlát J.

Psychiatrická klinika, 1. LP UK a VPN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
SOUHRN

Vědomí důležitosti otcovské péče je mezi odborníky silné a jasné. Velké množství empirických studií dokazuje, že otcovská péče a láska má silný pozitivní vliv na sociální, emoční a kognitivní vývoj a fungování dětí a  adolescentů. Její deficit vede k řadě negativních důsledků. Nejčastější příčinou deficitu otcovské péče je rozvod. Severoamerický pediatrický žurnál uvádí, že rozvod zažívá 40 % amerických dětí do svých šestnácti let. Po rozvodová situace překvapivě často vede k minimálnímu či žádnému kontaktu otce s dětmi. Nejčastější příčinou tohoto stavu jsou překážky kladené matkou. Děti z rozvedených rodin podle řady studií prosperují hůře než děti z rodin úplných. Ztráta úplné rodiny se tak stává nejčastějším a nejvýznamnějším rizikem pro zdravý vývoj dětí.

Nálezy studií dokládajících důležitost otcovské péče a horší prosperitu dětí z  rozvedených rodin vedou k hledání porozvodového uspořádání, které by minimalizovalo ztráty dětí. Jsou iniciovány programy, které edukují rozvádějící se rodiče.

V naší republice rozvodovost není tak vysoká jako ve Spojených státech, nicméně paralelyjsou zřejmé a je možné očekávat, že rozvodovost u nás poroste. S touto skutečností se budeme muset vyrovnávat. Musíme hledat cesty jak minimalizovat její důsledky pro děti.

Klíčová slova: rozvod, rodičovský konflikt, mateřská obstrukce, prosperita dětí, otcovství, typy rodin.

SUMMARY

Pavlát J.: Fatherhood, Children and Family

Awareness of the importance of father's care among expert is strong and clear. Great amount of empirical studies proves the father's care and love has strong positive effect on social, emotional and cognitive progress and functioning of children and adolescent. Its deficit has a number of negative consequences. The most frequent cause of deficit of father's care is divorce. The North American pediatrie journal claims the 40% of American children experience divorce till the age of sixteen. The postdivorce situation surprisingly oft leads to minimal or no contact with the father. This state of things is mostly due to maternal gatekeeping. Children of divorce according to many studies thrive worst than children from intact families. Loss of family is getting the most frequent and most important risk for the successful development of children.

Findings of studies documenting the importance of father's care and worst prosperity of children of divorce inspire searching for the postdivorce arrangement which minimize the loss of children. Programs are initiated which educate the divorcing parents.

Divorce rate in our republic is not as high as in the US but nevertheless the parallels are evident and we can expect our rate of divorce will increase. We will have to come up to this fact. We must seek the way how to minimize its consequences for the children.

Key words: divorce, parental conflict, maternal gatekeeping, children well-being, fatherhood, family types.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 189 -195

Zpět