Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ARGINMAX V LÉČBĚ SEXUÁLNÍCH DYSFUNKCÍ U ŽEN

ARGINMAX IN THE TREATMENT OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION

Žourková A.

Psychiatrická klinika LP MU a PN, Brno,
přednostka prof. MUDr. P. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Sdělení podává přehled údajů z medicínských databází o složení a účinnosti ArginMaxu v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Je diskutována role jednotlivých složek (L-arginin, gingko biloba) na schopnost sexuálního vzrušení i přehled studií s těmito přípravky. Vzhledem k tomu, že terapeutické ovlivnění schopnosti sexuálního vzrušení u žen je obtížné a jsou používány jak biologické tak i psychoterapeutické přístupy, může být i potravinový doplněk ArginMax obohacením terapeutického armamentaria. Stále však chybí dostatek kontrolovaných studií k potvrzení účinnosti doposud užívaných léčebných postupů při sexuálních dysfunkcích u žen.

Klíčová slova: poruchy sexuálního vzrušení, l-arginin, gingko biloba, ArginMax pro ženy.

SUMMARY

Žourková A.: ArginMax in the Treatment of Female Sexual Dysfunction

This document contains data summary of medicine databases of ArginMax composition and effectiveness in women sexual dysfunction treatment. The issue of individual ingredients (L-arginin, gingko biloba) is discussed in terms of their ability to increase sexual arousal. There is an overview of studies with these ingredients. Thanks to the fact that it is difficult to influence women sexuality therapeutically and both biological and psychotherapeutic approaches are being used, Arginmax (nutritional supplement) can also be an enrichment of therapeutic armamentaria. So far there is still an insufficient number of controlled studies that could confirm effectiveness of treatment processes in women sexual dysfunction.

Key words: sexual arousal disorders, l-arginin, ginkgo biloba, ArginMax for women.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 186 -188

Zpět