Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

POTŘEBUJÍ PACIENTI TRPÍCÍ DIABETEM MELLITEM PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC?

DO PATIENTS SUFFERING FROM DIABETES MELLITUS NEED A PSYCHOLOGICAL HELP?

Kitzlerová E.

Psychiatrická klinika 1. LP UK a VPN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
SOUHRN

Diabetes mellitus je jedno z psychicky nejnáročnějších celoživotních, chronických somatických onemocnění, které je často provázeno psychiatrickou komorbiditou. V praxi se u těchto nemocných nejčastěji setkáváme s úzkostně depresivní symptomatikou. Potřeba psychiatrické/psychologické pomoci je zjevná jak ze strany pacientů, tak i diabetologů. Management psychosociálních aspektů v současných guidelinech léčby diabetů mellitu však stále bohužel chybí.

Klíčová slova: diabetes mellitus, psychiatrická komorbidita, psychosociální intervence.

SUMMARY

Kitzlerová E.: Do Patients Suffering from Diabetes Mellitus Need a  Psychological Help?

Diabetes mellitus is one of the most demanding, whole-life somatic disorder with common psychiatric comorbidity. The occurence of anxious and depressive symptoms is most frequent in these patients. There is evidence that the assist of psychiatrist or/and psychologist is necessary and helpfull but the management of psychosocial factors in the current guidelines of treatment of diabetes mellitus is still missing.

Key words: diabetes mellitus, psychiatric comorbidity psychosocial interventions.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 180 -185

Zpět