Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ADHD - SYMPTOMY A POHLAVÍ

ADHD - SYMPTOMS AND GENDER

Malá E.

Psychiatrická ordinace, Neurologická klinika 1. LP UK, Praha
SOUHRN

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostickou kategorií P90 dle MKN a ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dle DSM-IV, která se objevuje ve všech věkových skupinách - od dětství do dospělosti. Z posledních výzkumů a  klinických zkušeností vyplývá, že pro racionální, efektivní terapii je nutné pečlivě rozlišovat jednotlivé subtypy ADHD. Důležité je též vzít v úvahu symptomové rozdíly mezi dívkami a chlapci (gender differences). Neurovývojové opoždění a časté minimální organické poškození s kumulací zevních stresů vede k maladaptivnímu chování s vysokou psychiatrickou komorbiditou. Děti s ADHD mají často jasnou genetickou komponentu, odchylnou maturaci CNS a následně odlišný vývoj neurotransmitérových systémů. Úspěšná je terapie stimulancii a  od roku 2002 /v ČR 2007/ atomoxetinem. Porucha je dána interakcí mezi genetickými, neurobiologickými a zevními epigenetickými faktory.

Klíčová slova: ADHD, subtypy, pohlavní rozdíly, komorbidity terapie, methylfenidat, atomoxetin.

SUMMARY

Malá E.: ADHD - Symptoms and Gender

Hyperkinetic disorders are classified into category P90 according to the International Classification of Diseases (ICD) and into attention deficit hyperactivity disorders (ADHD) according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) and are found in all age groups from childhood to adulthood. Prom results of the latest research and clinical experiences it follows that for rational and effective therapy the subtypes of ADHD must be distinguished. It is also important that ADHD in boys and girls exhibits gender differences. Neurodevelopmental delay and frequent minimal organic damage with accumulated external stress lead to maladaptive behaviour with high psychiatric comorbidity Children with ADHD display genetic influences, abnormal maturation of CNS followed with the abnormal development of neurotransmitter systems. The disorder is successfully treated with stimulants, and since 2002 /Czech Rep. 2007/ also with atomoxetine. The disorder is due to interactions with genetic, neurobiologic and environmental /epigenetic/ factors.

Key words: ADHD, different subtypes, gender differences, comorbidity, therapy - methylphenidate, atomoxetine.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2008;104(4): 172 -179

Zpět