Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

ZMĚNY EEG AKTIVITY PRI LIEČBE KLOZAPÍNOM

EEG ALTERATIONS DURING CLOZAPINE THERAPY

Novotný V., Kolibáš E.

Psychiatrická klinika FN a LP UK, Bratislava,
přednosta prof. MUDr. V. Novotný, CSc.
Gerontopsychiatrická klinika PNMB a LP UK, Bratislava,
přednosta doc. MUDr. P. Kolibáš, CSc.
SÚHRN

Klozapín je atypické neuroleptikum, ktoré vyvolává zriedkavejšie extrapyramídové nežiaduce účinky ako klasické neuroleptiká. Predsa však liečba klozapínom je spojená s neobvykle vysokým výskytom EEG (elektroencefalografických) abnormít a s poměrné vysokým rizikom epileptických paro-xyzmov [26]. O klinickom význame zmien EEG počas liečby klozapínom sa diskutuje mnoho rokov [3, 8, 23, 24, 32].

Cielom nasej štúdie bolo sledovanie zmien EEG v róznych štádiách liečby klozapínom a pokusili sme sa tiež zistit, či existujú dóležité vztahy medzi změnami EEG a dalšími klinickými charakteristikami.

V súbore 65 pacientov (vo veku 18-59 r., 37 M, 28 Ž) v róznych štádiách liečby klozapínom boli hod-notené rutinné EEG záznamy snímané v bdelom relaxovanom stave.

EEG nálezy boli hodnotené ako normálně (13 záznamov) alebo patologické. Patologické záznamy boli rozdělené následovně:

  • 1. Bilaterálně alebo generalizované "spomalenie" (25 záznamov).
  • 2. Paroxyzmálna - bilaterálna alebo generalizovaná - pomalá aktivita (17 záznamov).
  • 3. Ostré grafoelementy alebo komplexy hrotov/ostrých vln a pomalých vln (10 záznamov).

EEG abnormity boli častejšie u pacientov, ktorí užívali vyššie dávky klozapínu (> 300 mg/d), ale vyskytli sa aj na začiatku liečby (u jedného pacienta pri dennej dávke klozapínu 25 mg). U žiadneho z pacientov sa neobjavili epileptické paroxyzmy. Naše zistenia naznačujú, že změny EEG počas liečby klozapínom sú ovplyvnené aj dalšími faktormi.

Klíčová slova: farmakoterapia, klozapín, EEG.

SUMMARY

Novotný V., Kolibáš E.: EEG Alterations during Clozapine Therapy

Clozapine is an atypical antipsychotic drug that is less likely to cause extrapyramidal side effects than classic neuroleptics. However, treatment with clozapine is associated with unusually high incidence of EEG abnormalities and with relatively high risk of epileptic seizures [26]. Clinical importance of EEG alterations during treatment with clozapine has been discussed for many years [3, 8, 23, 24, 32].

The aim of our study is to follow EEG changes in different stages of treatment with clozapine and to find out, whether there are some important correlates between EEG alterations and clinical data. In a group of 65 patients (18-59 y, 37 M, 28 F) in a different stages of treatment with clozapine (daily doses 25-699 mg) routine awake EEG recordings were performed.

EEG were classified as normal (13 records) or abnormal. Abnormal tracings were subdivided as follows:

  • 1. Bilateral or generalized slowing (25 records).
  • 2. Paroxysmal - bilateral or generalized - slow activity (17 records).
  • 3. Sharp waves or complexes of spikes/sharp waves and slow waves (10 records).

EEG abnormalities were more frequent in patients with higher doses of clozapine (> 300 mg/d), but developed even at the begining of therapy (in one patient at daily dose of clozapine 25 mg). None of the patients suffered from ictal events. Our results suggest that EEG changes during clozapine treatment are influenced not only by clozapine itself, but other factors may play a  role.

Key words: pharmacotherapy, clozapine, EEG.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 21 -27

Zpět