Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

PSYCHOSOCIÁLNÍ STRESORY V MLADÝCH RODINÁCH Z BRNA A ZNOJMA
ČÁST I.

PSYCHOSOCIAL STRESSORS IN YOUNG FAMILIES FROM BRNO AND ZNOJMO
PART I

Boková P.1, Filo P.2

Oddělení preventivní a sociální pediatrie ÚSLVZ LP MU, Brno,
vedoucí oddělení MUDr. L. Kukla, CSc.1
Psychologický ústav PP MU, Brno,
vedoucí katedry prof. PhDr. M. Svoboda, CSc.2
SOUHRN

V rámci longitudinálního projektu ELSPAC (Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství) bylo opakovaně realizováno zevrubné šetření výskytu a  intenzity zapůsobení významných životních událostí (psychosociálních stresorů) u rodin z Brna a Znojma. Výzkumu, probíhajícím v pěti letech dětí, se účastnilo 2997 žen a 2523 mužů z Brna, 606 žen a 527 mužů ze Znojma. Rodičům byl předložen dotazník mapující významné životní události (čítající 43 položek) , které se dají seskupit podle tematické podobnosti do sedmi kategorií (nemoci, práce, partnerství, finanční a bytová situace, sociální vztahy, těhotenství a  úmrtí). Obdobně jako v první fázi výzkumu (v období gravidity matek ze zkoumaných rodin) se i nyní potvrdily předpoklady o rozdílu mezi pohlavími v  intenzitě zapůsobení životních událostí (dále jen ŽUD) a současně byly objeveny významné rozdíly v celkovém výskytu a intenzitě zapůsobení ŽUD, souvisejících se životním stylem daným místem trvalého bydliště (Brno, Znojmo). Mezi soubory mužů a žen byly zaznamenány jemné rozdíly v pořadí intenzity zapůsobení ŽUD v kategoriích ŽUD - partnerství, sociální vztahy a  nemoci. Z hlediska výskytů jednotlivých ŽUD se muži z Brna od žen lišili ve 32 ŽUD ze 43, v případě znojemských souborů jen ve 13 ŽUD. Z naznačených výsledků vyplývá, že ženy reagují na stres s větší emocionální senzitivitou než muži, přičemž spektrum a celkový počet zažívaných stresogenních událostí jsou pro obě pohlaví též odlišná.

Klíčová slova: psychosociální stres, životní události, ELSPAC.

SUMMARY

Boková P., Filo P.: Psychosocial Stressors in Young Families from Brno and Znojmo
Part I

As part of the longitudinal project ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) there has been a comprehensive repeated research on the frequency and intensity of the influence of demanding life events (psychosocial stressors) on families from the cities of Brno and Znojmo. The data set for the research is made of families with 5-year-old children, with participation of 2997 women and 2523 men from Brno, 606 women and 527 men from Znojmo. The parents were given questionnnaires on demeanding life events (consisting of 43 items) classified in seven categories on the basis of thematic similarities (illnesses, job, partnership, finances, housing, social relations, maternity and death).

As well as in the first phase of the research (in the period of pregnancy of the questioned women), the presumptions claiming a difference between the sexes in the intensity of the influence of demanding life events have been proved now. Moreover, significant differences in the overall frequency and intensity of the influence of demanding life events that are connected with local lifestyles of inhabitants of Brno and Znojmo have been discovered. Slight differences in the ranking of intensity of the influence of demanding life events in the categories of partnership, social relations and illnesses have been noticed between the statistical sets of men and women. Regarding the frequency of individual demanding life events, the set of men from Brno shows different results from the set of women from Brno in 32 demanding life events out of 43, while in Znojmo only in 13 ones. The given results show that women response to stress with a stronger emotional sensitivity than men, and the spectrum together with overall frequency of stress events are different for the two sexes, too.

Key words: psychosocial stress, demanding life events, ELSPAC.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(1): 7 -14

Zpět