Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

BUNĚČNÉ MEMBRÁNY JAKO CÍL PŮSOBENÍ ANTIDEPRESIV

THE MECHANISM OF ANTIDEPRESSANTS ACTION ON CELLULAR MEMBRANES

Anders M., Fišar Z.

Psychiatrická klinika 1. LP UK a VPN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
SOUHRN

Mechanismus působení antidepresiv nebyl dosud zcela plně objasněn. Studium vlivu antidepresiv na interakce lipid-protein je nezbytnou součástí výzkumu mimo jiné proto, že plazmatická membrána je prvním místem kontaktu léčiva s  cílovou buňkou. Z pohledu membránových hypotéz vzniku depresivní poruchy může být klíčovým mechanismem působení antidepresiv právě buněčná membrána a změny v jejím složení, které se následně promítají do funkce membránově vázaných receptoru, enzymů, přenašečů a iontových kanálů. Jako vhodné modely studia těchto interakcí se používají izolované synapse, krevní buňky, buněčné kultury, izolované buněčné membrány a umělé fosfolipidové membrány.

Klíčová slova: membrány, neurotransmitéry transportní proteiny, antidepresiva, synaptosomy.

SUMMARY

Anders M., Fišar Z.: The Mechanism of Antidepressants Action on Cellular Membranes

The mechanisms of antidepressants action that are linked to their therapeutic effects are not sufficiently explained. According to the membrane hypothesis of affective disorders, disturbances in lipid-protein interactions can be predisposing factor in depression and changes in lipid-protein interactions induced by antidepressive drugs can be crucial step in molecular mechanism of their action. The hypothesis is based on well known fact that lipid-protein interactions affect functionality of most membrane integral proteins, including enzymes, receptors, transporters and ion channels ensuring signal transduction. An isolated synapses, blood elements, cell cultures, isolated plasma membranes and artificial phospholipid membranes can be used as proper models.

Key words: membranes, neurotransmitters, transporters, antidepressants, synaptosomes.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 413 -419

Zpět