Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

MEMBRÁNY IV: SPECIFICKÉ VLASTNOSTI BUNĚČNÉ MEMBRÁNY VE VZTAHU K  NEUROPSYCHICKÝM PORUCHÁM

MEMBRANES IV: SPECIFIC PROPERTIES OF CELL MEMBRANE IN RELATION TO NEUROPSYCHIC DISORDERS

Mourek J.1,2, Pokorný J.2, Langmeier M.2, Zvolský P.3

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice,
přednosta prof. MUDr. M. Velemínský, CSc.1
Fyziologický ústav 1. LP UK, Praha,
přednosta prof. MUDr. O. Kittnar, CSc.2
Psychiatrická klinika 1. LP UK a VPN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.3
SOUHRN

Vývoj a existenci specifických aktivit nervové buňky si nelze představit bez adekvátně strukturované nosné membrány. Začlenění funkčních proteinových komponent je kauzálně svázáno se stavbou lipidové dvojvrstvy která umožňuje nejen určitou prostorovou stabilitu (fixaci), ale současně i prostorovou návaznost, součinnost a variabilitu. Pohyb bílkovinných molekul v tekuté mozaice membrány je omezen jejich zakotvením do cytoskeletu. Ten má mechanicky podpůrný význam a hraje důležitou úlohu v přenosu informace do nitra buňky. U nervových buněk řídí interakce cytoskeletu a membrány výdej neurotransmitéru z presynaptických zakončení a recyklaci synaptických váčků.

V souvislosti s hledáním markerů psychických poruch se předmětem intenzivního výzkumu stala i membrána červených krvinek, která má vysoce komplexní strukturu, srovnatelnou se strukturou membrán většiny eukaryotických buněk. Byly pozorovány četné biochemické abnormality červených krvinek při různých psychických poruchách, jako jsou změny v aktivitě některých membránově vázaných enzymů a receptoru, různé hladiny oxidativního stresu a změny ve složení lipidů.

Klíčová slova: lipidové dvojvrstvy, cytoskelet, synaptické váčky, exocytóza, červené krvinky, psychické poruchy, profesor Jan Janský.

SUMMARY

Mourek J., Pokorný J., Langmeier M., Zvolský P.: MEMBRANES IV: Specific Properties of Cell Membrane in Relation to Neuropsychic Disorders

Development and existence of specific activities of nerve cells are indispensable from the adequate structure of the supporting membrane. Integration of functional protein components determines the structure of lipid bilayer. It brings not only a certain special stability (fixation) but also a  specific relationship, cooperation and variability among the components of the membrane. Movements of protein molecules within the fluid mosaic of the membrane are limited by their anchoring to the cytoskeleton. Cytoskeleton has mechanically supporting function and it plays an important role in the transmission of signals into the cell. In nerve cells interaction of cytoskeleton and membrane controls the release of neurotransmitter from the presynaptic terminals and recycling of synaptic vesicles.

In relation to the quest for markers of psychic impairments, erythrocytal membrane became intensively studied. In its complex structure, comparable to the membrane of most of eukaryotic cells, biochemical abnormalities related to various psychic disorders were described: Changes in the activity of some membrane-bound enzymes and receptors, in the composition of lipids, and in different levels of oxidative stress.

Key words: lipid bilayer, cytoskeleton, synaptic vesicles, exocytose, erythrocytes, psychic disorders, Professor Jan Janský.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 402 -407

Zpět