Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

PŘISPÍVAJÍ OBRAZY ŠTÍHLÝCH ŽENSKÝCH POSTAV V MÉDIÍCH K ROZVOJI PORUCH PŘÍJMU POTRAVY?

MAY THE IMAGES OF SLIM FEMALE FIGURES CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF EATING DISORDERS?

Novák M.

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice,
ředitel MUDr. J. Tomeček
SOUHRN

V předložené studii je na vzorku 525 žen z prostředí internetové komunity zjišťována souvislost příznaků poruch příjmu potravy a přitažlivosti štíhlého ideálu. Ve výzkumu jsou zohledněny další faktory: věk a BMI. Zeny ve věku mezi 15-20 lety ve srovnání se ženami nad 20 let vykazují signifikantně vyšší příchylnost ke štíhlému ideálu. Ten je preferován i ženami s nízkým BMI, resp. čím nižší BMI žena má, tím je silněji přitahována ke štíhlému ideálu. Ačkoli je štíhlý ideál atraktivní pro ženy ve věku mezi 15-20 lety i pro ženy s  nízkým BMI, souvislost s rozvojem symptomů poruch příjmu potravy byla odhalena pouze u žen ve věku mezi 15-20 lety.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, sociokulturní determinanty, média, štíhlost.

SUMMARY

Novák M.: May the Images of Slim Female Figures Contribute to the Development of Eating Disorders?

Do idealized images of thinness in media contribute to development of eating disorders? In the presented study, the connection between symptoms of eating disorders and interpersonal attraction to idealized images of thinness are evaluated, based on a sample of 525 women from the internet community. Additional factors such as age and BMI are also taken into account. Women aged between 15 years and 20 in comparison with women aged over 20 express significantly higher attraction to images of thinness. The ideal of thinness is also preferred by women, who are low in BMI; the lower the BMI the woman has, the stronger is her attraction to the ideal of thinness. Although the ideal of thinness is attractive for both women aged between 15 years and 20 and for women, who are low in BMI, the connection between development of eating disorders symptoms has been revealed only in women aged between 15 years and 20.

Key words: eating disorders, sociocultural determinants, media, thinness.vod.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 393 -401

Zpět