Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

RECENZE NOVÝCH ODBORNÝCH KNIH


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(8): 445 -450

Zpět