Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

FARMAKOREZISTENTNÍ SCHIZOFRENIE

PHARMACORESISTANT SCHIZOPHRENIA

Čéšková E.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno,
přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Sdělení se zabývá definicí a stanovením farmakorezistentní schizofrenie a  možnostmi její léčby. V poslední době se při hodnocení farmakorezistence soustřeďujeme hlavně na přetrvávající příznaky, protože máme k dispozici léčebné přístupy, které preferenčně ovlivňují některé příznaky (pozitivní, negativní, kognitivní deficit, afektivní). Z léčebných postupuje nejprve věnována pozornost užití vysoký dávek, tj. dávek vyšších než maximálních oficiálně uvedených. Další možností je změna stávající léčby na klozapin a  polyfarmakoterapie. Klozapin je v této indikaci stále považován za zlatý standard. Polyfarmakoterapie, hlavně kombinace antipsychotik i augmentace antipsychotik látkami, které nejsou primárně určeny k léčbě psychóz, je velmi častá. Z dostupných dat vyplývá, že u stabilizovaných nemocných se schizofrenní poruchou je často polyfarmakoterapie nadbytečná. Měla by být proto zvažována velmi pečlivě a individuálně s ohledem na přetrvávající symptomatologii.

Klíčová slova: farmakorezistentní schizofrenie, antipsychotika, vysoké dávky, klozapin, polyfarmacie, kombinace antipsychotik, augmentace antipsychotik.

SUMMARY

Čéšková E.: Pharmacoresistant Schizophrenia

The article deals with definition, measurement and treatment possibilities of pharmacoresistant schizophrenia. Recently, when evaluating pharmacoresistance, we have concentrated especially on persistent symptoms because there are treatment options preferentially influencing some symptoms (positive, negative, affective symptoms and cognitive dysfunction). As for treatment possibilities, attention is first paid to the use of high doses of antipsychotic, i.e. higher doses than officially recommended. Further possibilities include switch to clozapine and polypharmacotherapy. Clozapine is still considered to be a  gold standard in this indication. Polypharmacotherapy, especially a  combination of antipsychotics and augmentation by drugs primary not intended for treatment of psychosis are very frequent. Based on available data in stabilised schizophrenic patients, it seems that polypharmacotherapy is abundant in many cases. For this reason the individual medication should be considered carefully and individually taking into consideration the most troublesome persistent symptoms.

Key words: pharmacoresistant schizophrenia, antipsychotics, high doses, clozapine, polypharmacotherapy, combination of antipsychotic, augmentation of antipsychotics.king into consideration the most troublesome persistent symptoms.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2007;103(4): 190 -197

Zpět