Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

TRAUMATICKÝ STRES A MOZEK

Bob P.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 388

Zpět