Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

POSUDZOVANIE BLUDOVÝCH SYNDRÓMOV: ŠKÁLA PRE ČISTÝ PARANOIDNÝ SYNDRÓM (SCPS)

THE ASSESSMENT OF DELUSIONAL SYNDROMES. THE SCALE FOR CLEAR PARANOIDE

Forgáčová Ľ.

Psychiatrická klinika SZU FNsP, Bratislava-Ružinov,
prednosta doc. MUDr. A. Rakús
SÚHRN

Paranoidný syndróm môže byť samostatný, alebo sa môže kombinovať s inými (primárnymi, osovými) syndrómami, endomorfnými, organickými, alebo so syndrómami porušeného vedomia. Cieľom meracej škály s pracovným názvom Škála pre čistý paranoidný syndróm (SCPS) je určiť stupeň intenzity prejavu paranoidného syndrómu, ktorý sa mení v závislosti od primárneho syndrómu. SCPS je symptómová škála, obsahuje 7 položiek (logická skĺbenosť, systemizácia, stabilita, presvedčenie, vplyv na konanie, extenzia, inzercia), skórovanie od 1-5. Výsledky štatistickej analýzy potvrdili dobré psychometrické charakteristiky škály, Cronbachov koeficient alfa = 0,8327. Škála priere-zovo zachytí zmeny bludnej štruktúry v závislosti od primárneho syndrómu a môže prispieť k presnejšej diagnostike paranoidných stavov.

Klíčová slova: bludové syndrómy, dimenzie bludnej štruktúry, čistý paranoidný syndróm, škála pre čistý paranoidný syndróm (SCPS).

SUMMARY

Forgáčová Ľ.: The Assessment of Delusional Syndromes. The Scale for Clear Paranoide Syndrome (SCPS)

Paranoid syndrome can be autonomous or it can combine with other (primary, axial) syndromes: endomorphic, organic or syndromes of conciousness disorders.

The first aim of the SCPS scale was to demonstrate the intesity degree of paranoid syndrome expression which depends on the primary (axial) syndromes. The SCPS scale consists of 7 items (logical organization, systemization, stability, conviction, influence on the action, extension, insertion), scored from 1 to 5. Results of the statistical analysis confirm a good psychometric characteristics of the scale, Cronbach coefficient alfa = 0.8327. The scale may contribute to better diagnostics of paranoid states.

Key words: delusional syndromes, dimensions of delusional structure, clear paranoid syndrome, Scale for Clear Paranoid Syndrome (SCPS).


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 381 -387

Zpět